ന്ത്യയിൽ കറൻസി നോട്ടുകളുടെ പ്രചാരം കുത്തനെ കൂടിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ ഒമ്പത് മാസങ്ങളിൽ പ്രചാരത്തിലുളള മൊത്തം കറൻസി നോട്ടുകളുടെ മൂല്യം 13 ശതമാനം വർധിച്ചു. റിസർവ് ബാങ്ക് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളിലാണ് പ്രസ്തുത വിവരങ്ങളുളളത്. കൊവിഡ്-19 പകർച്ചവ്യാധി മൂലമുണ്ടായ അനിശ്ചിതത്വത്തിനിടയിൽ മുൻകരുതൽ നടപടിയായി പണം കൈവശം വയ്ക്കാൻ വ്യക്തികൾ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നതിനാലാണ് ഈ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. 

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) അടുത്തിടെ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2020 മാർച്ച് 31 ലെ 24,47,312 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് പ്രചാരത്തിലുളള കറൻസി നോട്ടുകളുടെ മൂല്യം 2021 ജനുവരി ഒന്നായപ്പോഴേക്കും 3,23,003 കോടി അഥവാ 13.2 ശതമാനം വർധിച്ച് 27,70,315 കോടി രൂപയായി.

2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഏപ്രിൽ-ഡിസംബർ കാലയളവിലെ വർധന 6 ശതമാനമായിരുന്നു.

ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തെയും തുടർന്നുളള നാളുകളിലെയും ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ആളുകൾ കൂടുതൽ പണം സ്വരൂപിക്കുന്നതിനാൽ നിലവിലെ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള കറൻസിയുടെ അളവ് വളരെ ഉയർന്നതാണെന്ന് കെയർ റേറ്റിംഗ് ചീഫ് ഇക്കണോമിസ്റ്റ് മദൻ സബ്നാവിസ് പ്രമുഖ ദേശീയ മാധ്യമമായ ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനോട് പറഞ്ഞു. 

“പ്രതിസന്ധി സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം, വ്യക്തികൾ പണം കൈയിൽ സൂക്ഷിക്കാനുളള പ്രവണത പ്രകടിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പണത്തിന്റെ ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചത്. നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇതൊരു മുൻകരുതൽ ലക്ഷ്യമിട്ടുളള പ്രവണതയാണ്, ”സബ്നാവിസ് പറഞ്ഞു.

കൊവിഡ്-19 പകർച്ചവ്യാധി മൂലമുണ്ടായ ഉയർന്ന അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കറൻസിയുടെ ആവശ്യം വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയതായും 2020 ഓഗസ്റ്റിൽ പുറത്തിറക്കിയ 2019-20 ലെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് പരാമർശിച്ചിരുന്നു. മെച്ചപ്പെട്ട ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനായി കേന്ദ്ര ബാങ്കും നിരവധി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. 

2020 കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ പ്രചാരത്തിലുളള കറൻസി 22.1 ശതമാനം അഥവാ 5,01,405 കോടി രൂപ ഉയർന്ന് 2021 ജനുവരി ഒന്നിന് 27,70,315 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു.

പ്രചാരത്തിലുളള കറൻസിയിൽ നോട്ടുകളും നാണയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. നിലവിൽ 2 രൂപ, 5 രൂപ, 10 രൂപ, 20 രൂപ, 50 രൂപ, 100 രൂപ, 200 രൂപ, 500 രൂപ, 2,000 രൂപ എന്നിങ്ങനെ മൂല്യമുളള നോട്ടുകളാണ് പ്രചാരത്തിലുളളത്. പ്രചാരത്തിലുള്ള നാണയങ്ങളിൽ, 50 പൈസ, 1 രൂപ, 2 രൂപ, 5 രൂപ, 10 രൂപ, അടുത്തിടെ സമാരംഭിച്ച 20 രൂപ നാണയവും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ആർബിഐയുടെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, പ്രചാരത്തിലുള്ള നോട്ടുകളുടെ മൂല്യവും അളവും യഥാക്രമം 14.7 ശതമാനവും 6.6 ശതമാനവും വർദ്ധിച്ചു.

മൂല്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, 2020 മാർച്ച് അവസാനത്തോടെ പ്രചാരത്തിലുള്ള നോട്ടുകളുടെ മൊത്തം മൂല്യത്തിന്റെ 83.4 ശതമാനം 500 രൂപയും 2,000 രൂപ നോട്ടുകളും ചേർന്നതാണ്, 500 രൂപ നോട്ടുകളുടെ വിഹിതം കുത്തനെ വർദ്ധിച്ചു. 2020 മാർച്ച് അവസാനത്തോടെ പ്രചാരത്തിലുള്ള മൊത്തം നോട്ടുകളുടെ 43.4 ശതമാനം 10 രൂപയും 100 രൂപയും നോട്ടുകളാണെന്നും റിസർവ് ബാങ്ക് വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.