ദില്ലി: ലളിതവും ഇളവില്ലാത്തതും കുറഞ്ഞ നിരക്കുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുളളതുമായ നികുതി വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് രണ്ടാമത്തെ ബദൽ ടാക്സ് സ്ലാബുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ, ഇളവുകൾ നീക്കംചെയ്യാൻ സർക്കാർ സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല, കേന്ദ്ര ബജറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യാപാര പ്രതിനിധികളുമായും സാമ്പത്തിക വിദ​ഗ്ധരുമായി നടത്തിയ സംവേദനാത്മക സെഷനുശേഷം അവർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. 

“ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ഇളവ് ആരംഭിച്ചു, ചില ഇളവുകൾ നീക്കം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ചില ഇളവുകൾ നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി, എന്നിരുന്നാലും എല്ലാ ഇളവുകളും നീക്കം ചെയ്യുകയും, വ്യക്തവും ലളിതവുമായ ആദായനികുതി നിരക്ക് നൽകുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യം,” ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

“ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ പൂർണനയം രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല (എല്ലാ ഇളവുകളും നീക്കംചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്) ... ഞങ്ങൾ പടിപടിയായി ശ്രമിക്കുന്നു, മുന്നോട്ട് പോകുക, ഇളവുകൾ‌ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേക ടൈംലൈൻ നൽകിയിട്ടില്ല,” ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

2020-21 ബജറ്റ് കൂടുതൽ നികുതി സ്ലാബുകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ഉയർന്ന പരിധികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനാലും, നികുതിദായകൻ ഭവനവായ്പ പലിശ, മറ്റ് നികുതി ലാഭിക്കൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിലവിലുള്ള എല്ലാ ഇളവുകളും കിഴിവുകളും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.