ദില്ലി: രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വായ്പദാതാവായ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്‌ബി‌ഐ) അതിന്റെ ബാഹ്യ ബെഞ്ച്മാർക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിരക്ക് (ഇബിആർ) 25 ബേസിസ് പോയിന്‍റ്സ് കുറച്ചു. ഇതോടെ പ്രതിവർഷ പലിശ നിരക്ക് 7.80 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. നേരത്തെ ഇത് പ്രതിവർഷം 8.05 ശതമാനമായിരുന്നു. പുതിയ പലിശ നിരക്കുകള്‍ 2020 ജനുവരി 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. പുതിയ തീരുമാനത്തോടെ നിലവിലുള്ള ഭവന വായ്പ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ബാഹ്യ ബെഞ്ച്മാർക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിരക്കുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വായ്പകൾ നേടിയ എംഎസ്എംഇ വായ്പക്കാർക്കും പലിശ നിരക്കില്‍ 0.25 ശതമാനത്തിന്‍റെ കുറവുണ്ടാകും. 

പുതിയ വീട് വാങ്ങുന്നവർക്ക് പ്രതിവർഷം 7.90 ശതമാനം മുതൽ പലിശ നിരക്കിൽ വായ്പ ലഭിക്കുമെന്ന് എസ്ബിഐ അറിയിച്ചു.

എസ്‌ബി‌ഐയുടെ ബാഹ്യ ബെഞ്ച്മാർക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വായ്പാ നിരക്ക്, ആർ‌ബി‌ഐയുടെ റിപ്പോ നിരക്കുമായി (നിലവിൽ 5.15%) ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് റിപ്പോ നിരക്കും 265 ബേസിസ് പോയിൻറുമായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉപഭോക്താവിനുള്ള ഭവനവായ്പയുടെ ഫലപ്രദമായ പലിശയ്ക്ക് വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് 10 ബേസിസ് പോയിൻറുകൾ മുതൽ 75 ബേസിസ് പോയിൻറുകൾ വരെ എസ്‌ബി‌ഐ ഈടാക്കുന്നു.