ദില്ലി: യോഗ്യതയുള്ള എല്ലാ വായ്പക്കാർക്കും അവരുടെ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കാതെ തന്നെ മൊറട്ടോറിയം മൂന്ന് മാസം കൂടി നീട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചതായി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്‌ബി‌ഐ) അറിയിച്ചു.

മൊറട്ടോറിയം നീട്ടാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് (ആർ‌ബി‌ഐ) ബാങ്കുകളെ അനുവദിച്ചതുമുതൽ, വായ്പയെടുത്തവർക്ക് ഈ പ​ദ്ധതിയിലേക്ക് മാറുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അപേക്ഷ നൽകുന്നതിൽ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. 

എന്നാൽ, 2020 ജൂൺ, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ വരാനിരിക്കുന്ന തുല്യമായ പ്രതിമാസ ഗഡുക്കളെ (ഇഎംഐ) സംബന്ധിച്ച് പദ്ധതിക്കായി സമ്മതം വാങ്ങുന്നതിന് യോഗ്യരായ എല്ലാ വായ്പ ഉപഭോക്താക്കളെയും സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ബാങ്ക് ബുധനാഴ്ച പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ഇതിനായി, "8.5 ദശലക്ഷം യോഗ്യരായ വായ്പക്കാർക്ക് ഇഎംഐകൾ നിർത്താനുള്ള സമ്മതം ചോദിച്ച് ഒരു ഹ്രസ്വ സന്ദേശ സേവന (എസ്എംഎസ്) ആശയവിനിമയം ആരംഭിച്ചുകൊണ്ട് ബാങ്ക് ഇഎംഐകൾ നിർത്തുന്ന പ്രക്രിയ ലളിതമാക്കി. ഇഎംഐകൾ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, എസ്എംഎസ് സ്വീകരിച്ച് അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബാങ്ക് അയച്ച എസ്എംഎസിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിയുക്ത വെർച്വൽ മൊബൈൽ നമ്പറിന് (വിഎംഎൻ) വായ്പയെടുക്കുന്നവർ അതെ എന്ന് മറുപടി നൽകണം, ”പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അതാത് എസ്ബിഐ ശാഖയെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്.