തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ സ്വർണ വിലയിൽ ഇടിവ്. ​ഗ്രാമിന് 35 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ​പവന് 280 രൂപയും നിരക്ക് താഴേക്ക് എത്തി. ​ഗ്രാമിന് 4,145 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്, പവന് 33,160 രൂപയും

മാർച്ച് നാലിന്, ​ഗ്രാമിന് 4,180 രൂപയും പവന് 33,440 രൂപയുമായിരുന്നു നിരക്ക്. അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണ നിരക്കിലും കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ കുറവുണ്ടായി. ട്രോയ് ഔൺസിന് (31.1 ​ഗ്രാം) 1,695.47 ഡോളറാണ് നിരക്ക്.