ദില്ലി: ഡിസംബർ 18 ന് അവസാനിച്ച ആഴ്ചയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വർണ്ണ ശേഖരം 1.008 ബില്യൺ ഡോളർ വർദ്ധിച്ച് 37.020 ബില്യൺ ഡോളറായി. രാജ്യത്തെ വിദേശനാണ്യ ശേഖരം 2.563 ബില്യൺ ഡോളർ ഉയർന്ന് ഡിസംബർ 18 വരെയുള്ള ആഴ്ചയിൽ 581.131 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തി.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കരുതൽ ധനം 778 മില്യൺ ഡോളർ കുറഞ്ഞ് 578.568 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തി. റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആഴ്ചയിൽ, കരുതൽ ധനം വർദ്ധിച്ചത് മൊത്തത്തിലുള്ള കരുതൽ ധനത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകമായ വിദേശ കറൻസി ആസ്തികളുടെ (എഫ് സി എ) വർദ്ധനവിനെ തുടർന്നാണ്.

എഫ് സി എകൾ 1.382 ബില്യൺ ഡോളർ ഉയർന്ന് 537.727 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തി. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (ആർ ബി ഐ) പ്രതിവാര കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഡോളർ നിബന്ധനകളോടെ പ്രകടിപ്പിച്ച വിദേശ കറൻസി ആസ്തിയിൽ വിദേശ വിനിമയ കരുതൽ ശേഖരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന യൂറോ, പൗണ്ട്, യെൻ തുടങ്ങിയ യുഎസ് ഇതര യൂണിറ്റുകളുടെ വിലമതിപ്പിന്റെയോ മൂല്യത്തകർച്ചയുടെയോ ഫലം ഉൾപ്പെടുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധി (ഐ എം എഫ്) ഉള്ള പ്രത്യേക ഡ്രോയിംഗ് അവകാശങ്ങൾ (എസ് ഡി ആർ) 12 മില്യൺ ഡോളർ ഉയർന്ന് 1.515 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തി.

ഐ എം എഫുമായുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ കരുതൽ സ്ഥാനം 160 മില്യൺ ഡോളർ ഉയർന്ന് 4.870 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തി.