മുംബൈ: ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷന്റെ (ഒഎംഒ) ഭാഗമായി 20,000 കോടി രൂപയുടെ സർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റികൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് അറിയിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 27, സെപ്റ്റംബർ 3 തീയതികളിൽ ഒ‌എം‌ഒ രണ്ട് തവണയായി നടത്തും.

ഒന്നിലധികം വില രീതി ഉപയോഗിച്ചുളള മൾട്ടി സെക്യൂരിറ്റി ലേലത്തിന് ഈ രണ്ട് ട്രാഞ്ചുകൾക്കുമായി 10,000 കോടി രൂപ വീതമുണ്ടാകുമെന്ന് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

"യോഗ്യരായ പങ്കാളികൾ 2020 ഓഗസ്റ്റ് 27 ന് രാവിലെ 10:00 നും 11:00 നും ഇടയിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കോർ ബാങ്കിംഗ് സൊല്യൂഷൻ (ഇ-കുബർ) സിസ്റ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോർമാറ്റിൽ ബിഡ്ഡുകൾ / ഓഫറുകൾ സമർപ്പിക്കണം, ” ആർബിഐ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ലേലത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അതേ ദിവസം തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കും.

വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണലഭ്യതയും വിപണി സാഹചര്യങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും സാമ്പത്തിക വിപണികളുടെ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കാൻ ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും റിസർവ് ബാങ്ക് അറിയിച്ചു.

ദ്രവ്യത നിലനിർത്തുന്നതിനായി ആർബിഐ മുമ്പ് ഒക്ടോബറിൽ 10,000 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഒഎംഒ നടത്തിയിരുന്നു.