മുംബൈ: മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലെ പണലഭ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിന്, റിസർവ് ബാങ്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്കായി 50,000 കോടി രൂപ പ്രത്യേക ലിക്വിഡിറ്റി സൗകര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജാഗ്രത പാലിക്കുകയാണെന്നും കൊവിഡ്-19 ന്റെ സാമ്പത്തിക ആഘാതം ലഘൂകരിക്കാനും സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്നും റിസർവ് ബാങ്ക് ആവർത്തിച്ചു.

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്കായുള്ള റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ പണലഭ്യത ഇന്ന് മുതൽ 2020 മെയ് 11 വരെ അല്ലെങ്കിൽ അനുവദിച്ച തുക വിനിയോഗിക്കുന്നത് വരെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ടൈംലൈനും തുകയും അവലോകനം ചെയ്യുമെന്നും റിസർവ് ബാങ്ക് ഉറപ്പ് നൽകി.

ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ടെമ്പിൾട്ടൺ ഫണ്ടുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ, ഏപ്രിൽ 23 ന്റെ കട്ട് ഓഫ് തീയതിക്ക് ശേഷം നിക്ഷേപകർക്ക് പുതിയ വാങ്ങലുകൾ നടത്താൻ കഴിയില്ല. അതിനുശേഷം നടത്തുന്ന ഇടപാടുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യില്ല. നിലവിലുള്ള നിക്ഷേപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ അവരുടെ പണം ഈ ഫണ്ടുകളിൽ തുടരും.

അടച്ചുപൂട്ടുന്ന ഫണ്ടുകൾ ഇവയാണ്: ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ത്യ ലോ ഡ്യൂറേഷൻ ഫണ്ട്, ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ത്യ ഡൈനാമിക് അക്രുവൽ ഫണ്ട്, ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ത്യ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ഫണ്ട്, ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ത്യ ഹ്രസ്വകാല വരുമാന പദ്ധതി, ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ത്യ അൾട്രാ ഷോർട്ട് ബോണ്ട് ഫണ്ട്, ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ത്യ വരുമാന അവസര ഫണ്ട്.