മുംബൈ: സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ എസ്ബിഐ ക്യാപ്പിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (എസ്‌ബിഐ‌സി‌എപി) സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ കമ്പനി (എസ്‌പി‌വി) വഴി അർഹരായ ബാങ്ക് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഹ്രസ്വകാല പണലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ആർബിഐ. പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക് സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകിയതായും റിസർവ് ബാങ്ക് അറിയിച്ചു. 

പ്രത്യേക ലിക്വിഡിറ്റി സ്കീമിന് കീഴിൽ, എസ്‌പി‌വി അർഹരായ നോൺ -ബാങ്കിംഗ് ധനകാര്യ കമ്പനികൾ (എൻ‌ബി‌എഫ്‌സി) / ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനികൾ (എച്ച്എഫ്സി) എന്നിവരിൽ നിന്ന് ഹ്രസ്വകാല പേപ്പറുകൾ വാങ്ങും. ഈ സ്കീമിലൂടെ കമ്പനികൾ/ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിലവിലുള്ള ബാധ്യതകൾ പരിഹരിക്കും.

"സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് വ്യവസ്ഥാപരമായ അപകടസാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ എസ്‌പി‌വി വഴി എൻ‌ബി‌എഫ്‌സി / എച്ച്‌എഫ്‌സികളുടെ പണലഭ്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിക്ക് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകി, ”റിസർവ് ബാങ്ക് അറിയിച്ചു. വാണിജ്യ പേപ്പറുകൾ (സിപികൾ), കൺവേർട്ടിബിൾ അല്ലാത്ത ഡിബഞ്ചറുകൾ (എൻ‌സി‌ഡികൾ) എന്നിവയാണ് മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടാത്ത മെച്യുരിറ്റി, ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ഗ്രേഡായി റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് അറിയിച്ചു.