'ഒളിമങ്ങാത്ത പുഞ്ചിരി'‍- മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി എ.ബി വാജ്പേയി ചിത്രങ്ങളിലൂടെ

First Published 16, Aug 2018, 6:39 PM IST

ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്‌ട്രീയത്തിലെ ഒളിമങ്ങാത്ത പുഞ്ചുരിക്കുടമ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി എ.ബി വാജ്പേയിയുടെ അപൂര്‍വ്വ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

Atal Bihari Vajpayee

Atal Bihari Vajpayee

Atal Bihari Vajpayee

Atal Bihari Vajpayee

Vajpayee

Vajpayee

Atal Bihari Vajpayee

Atal Bihari Vajpayee

Atal Bihari Vajpayee

Atal Bihari Vajpayee

Atal Bihari Vajpayee

Atal Bihari Vajpayee

Atal Bihari Vajpayee

Atal Bihari Vajpayee

Atal Bihari Vajpayee

Atal Bihari Vajpayee

Atal Bihari Vajpayee

Atal Bihari Vajpayee

Atal Bihari Vajpayee

Atal Bihari Vajpayee

Atal Bihari Vajpayee

Atal Bihari Vajpayee

Atal Bihari Vajpayee

Atal Bihari Vajpayee

Atal Bihari Vajpayee

Atal Bihari Vajpayee

Atal Bihari Vajpayee

Atal Bihari Vajpayee

Atal Bihari Vajpayee

Atal Bihari Vajpayee

loader