പവന്  20,680 രൂപ ഗ്രാമിന് 2,585 രൂപ. മൂന്ന് ദിവസമായി സ്വര്‍ണ വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. 31 ഗ്രാമിന്റെ ട്രോയ് ഔണ്‍സിന് 1,133 ഡോളറാണ് ആഗോള വിപണിയിലെ നിരക്ക്.