റിയാദ്: വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയിൽ ഉന്നത തസ്തികകൾ സ്വദേശിവൽക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി തൊഴിൽ മന്ത്രാലയവും മാനവശേഷി വികസന നിധിയും സ്വകാര്യ മേഖലാ പങ്കാളികളുമായും സഹകരിച്ചു തയ്യാറാക്കിവരികയാണ്. നിലവിൽ വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയിൽ സ്വദേശിവൽക്കരണം 22.9 ശതമാനമാണ്.

2020 ഓടെ ഈ മേഖലയിൽ സ്വദേശിവൽക്കരണം 23.2 ശതമാനമായി ഉയർത്തുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ടൂറിസം മേഖലയിലെ നിലവിലെ വളർച്ച കണക്കിലെടുത്താൽ ഈ ലക്ഷ്യം നേടാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയിൽ ഗൈഡ് ആയി ജോലിചെയ്യാൻ നിരവധി സ്വദേശികൾ മുന്നോട്ടുവരുന്നതായാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ഈ വർഷം ആദ്യപാദത്തിൽ 46 പേർക്കാണ് ഇതിനുള്ള ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ അനുവദിച്ചതിനേക്കാൾ 8 ശതമാനം കൂടുതൽ ലൈസൻസ് ആണ് ഈ വർഷം അനുവദിച്ചത്.