റിയാദ്: കൊവിഡ് ബാധിച്ച് സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇന്ന് 42 പേർ മരിച്ചു. ഇതോടെ 2,223 ആയി മൊത്തം മരണസംഖ്യ. റിയാദ്, ജിദ്ദ, മക്ക, മദീന, ഹുഫൂഫ്, ത്വാഇഫ്, ഖോബാർ, അബഹ, തബൂക്ക്, സബ്യ, അബൂഅരീഷ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പുതുതായി മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 2,779 പേർക്ക് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 

2,32,259 ആയി ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം. 1,742 ആളുകൾ പുതുതായി സുഖം പ്രാപിച്ചു. ആകെ രോഗം ഭേദമായവരുടെ എണ്ണം 1,67,138 ആയി. 62,898 പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയാണ്. ഇതിൽ 2,245 പേർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ്. 

പുതിയ രോഗികൾ: റിയാദ് 247, ജിദ്ദ 191, ഹുഫൂഫ് 164, ദമ്മാം 157, മക്ക 157, ത്വാഇഫ് 119, ഖമീസ് മുശൈത്ത് 119, മുബറസ് 99, അബഹ 95, മദീന 94, നജ്റാൻ 94, ഹഫർ അൽബാത്വിൻ 82, ഖത്വീഫ് 80, ഹാഇൽ 71, അൽഖർജ് 70, സഫ്വ 56, തബൂക്ക് 47, ഖോബാർ 46, ബുറൈദ 30, ജുബൈൽ 29, മഹായിൽ 27, ശറൂറ 27, ദഹ്റാൻ 26, അൽഅയൂൻ 23, സറാത് ഉബൈദ 20, വദി ദവാസിർ 20, ഉനൈസ 18, അൽഹർജ 15, അൽനമാസ് 15, അബ്ഖൈഖ് 15, അബൂഅരീഷ് 15, അൽബാഹ 14, നാരിയ 14, ജീസാൻ 14, ഹുത്ത ബനീ തമീം 14, അൽഖുറ 13, യാംബു 13, തുർബ 13, ബത്ഹ 13, റാസതനൂറ 13, സകാക 12, ഖുൻഫുദ 12, അൽമഹാനി 12, മഹദ് അൽദഹബ് 11, യാദമഅ 11, അറാർ 10, റഫാഇ അൽജംഷ് 10, തനൂമ 9, അൽഷംലി 9, ഹുറൈംല 9, സാജർ 9, അൽറസ് 8, അഹദ് റുഫൈദ 8, ബീഷ 8, ഖഫ്ജി 8, മുലൈജ 8, അൽഅസിയ 7, അയൂൻ അൽജുവ 7, അൽസഹൻ 7, സബ്ത് അൽഅലായ 7, അൽഅയ്ദാബി 7, സാംത 7, അൽലൈത് 7, ഹബോന 7, മുസാഹ്മിയ 7, റിയാദ് അൽഖബ്റ 6, അൽഖൂസ് 6, ശഖ്റ 6, അൽജഫർ 5, നമീറ 5, തുറൈബാൻ 5, അൽഖറഇ 5, അൽമുവയ്യ 5, അൽമദ്ദ 5, ബലസ്മർ 5, വുതെലാൻ 5, മൈസാൻ 4, ഉമ്മു അൽദൂം 4, റിജാൽ അൽമ 4, ദവാദ്മി 4, അൽറയീൻ 4, സുൽഫി 4, മുസൈലിഫ് 3, അൽഖുർമ 3, ഖിയ 3, റാനിയ 3, ദഹ്റാൻ അൽജനൂബ് 3, സൽവ 3, ഉറൈറ 3, അൽഗസല 3, അൽഹായ്ത് 3, ബെയ്ഷ് 3, ഖുബാഷ് 3, അൽഖുവയ്യ 3, തുമൈർ 3, അൽബദ 3, തൈമ 3, അഖീഖ് 2, അൽഉല 2, മിദ്നബ് 2, അൽമജാരിദ 2, ബഖഅ 2, ദർബ് 2, അൽദായർ 2, ഫൈഫ 2, ബദർ അൽജനൂബ് 2, സുലൈയിൽ 2, മറാത് 2, റുവൈദ അൽഅർദ 2, ദുബ 2, അൽമൻദഖ് 1, ഖിൽവ 1, ഹമാന 1, അൽഅയ്സ് 1, ഖൈബർ 1, ദരീയ 1, അൽബഷായർ 1, തബാല 1, ഖുറയാത് അൽഉൗല 1, സൈഹാത് 1, ഖൈസൂമ 1, മൗഖഖ് 1, റാബിഗ് 1, ഖുലൈസ് 1, താർ 1, റഫ്ഹ 1, മജ്മഅ 1, ദുർമ 1, താദിഖ് 1, ഉംലജ് 1.