നേയ്പിഡോ: മ്യാൻമറിലെ മിത്കിനായിൽനിന്ന് 99 ദശലക്ഷം വർഷം പഴക്കമുള്ള ദിനോസറിന്‍റെ വാൽ കണ്ടെത്തി. 3.7 മീറ്ററോളം നീളമുള്ള തൂവലുകളോടുകൂടിയുള്ള വാലാണ് പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയത്. മധ്യ ക്രീറ്റാഷ്യസ് യുഗത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ദിനോസറിന്റെ ഫോസിലാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഗവേഷകർ പറഞ്ഞു.