പ്രെഗ്നന്‍സി കിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്

പ്രെഗ്നൻസി കിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധന എത്രമാത്രം കൃത്യമാണ്?