തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 15 മുതൽ 17 വരെയുള്ള തീയതികളിൽ പി.എസ്.സി ആസ്ഥാന ഓഫീസിൽ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന അഭിമുഖം മാറ്റിവച്ചു. മറ്റു ജില്ലകളിലെ അഭിമുഖം നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം നടക്കും. ഓദ്യോ​ഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയാണ് പി എസ് സി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.