തിരുവനന്തപുരം: റൂസയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സംസ്ഥാന പദ്ധതി കാര്യാലയത്തിൽ സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ് തസ്തികയിൽ അന്യത്ര സേവന വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമനം നടത്തുന്നു. സർക്കാർ ആർട്‌സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകൾ/സർക്കാർ എൻജിനിയറിങ് കോളേജുകൾ/സർക്കാർ പോളിടെക്‌നിക്കുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എം.സി.എ/എം.ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബിരുദവും കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ് വെയർ/ഹാർഡ് വെയറിൽ അഞ്ചുവർഷത്തെ പ്രായോഗിക പരിചയവുമുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 

അപേക്ഷകൾ മേലധികാരിയുടെ എൻ.ഒ.സി സഹിതം, റൂസ സംസ്ഥാന പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫീസിൽ 26ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിനകം ലഭിക്കണം. വിലാസം: ദ സ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് കോ-ഓർഡിനേറ്റർ, ഉച്ചതാർ ശിക്ഷ അഭിയാൻ (റൂസ), കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, കേരള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സ്റ്റേഡിയം ബിൽഡിംഗ് (ജി.വി.രാജ പവലിയൻ), പി.എം.ജി. ജംഗ്ഷൻ, വികാസ് ഭവൻ പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം-695 033. ഫോൺ:0471-2988035/2303036.