വളരെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന വിഭവമാണ് ബട്ടർ മുറുക്ക്. രുചികരമായ ബട്ടർ മുറുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

വേണ്ട ചേരുവകൾ...

അരിപൊടി                                                 2  കപ്പ്
കടലമാവ്                                                    1  കപ്പ്
ബട്ടർ                                                        3 ടേബിൾസ്പൂൺ
വെള്ളം                                                          1  കപ്പ്
എള്ള്                                                     2  ടേബിൾസ്പൂൺ
എണ്ണ                                                       ആവശ്യത്തിന്

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം...

ആദ്യം അരിപ്പൊടിയും കടലമാവും ബട്ടറും നന്നായി തിരുമ്മി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. 

ഇനി എള്ള് ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം .

 അവസാനം കുറച്ചു കുറച്ചായി വെള്ളം ചേർത്ത് ഇടിയപ്പത്തിന്റെ മാവ് പരുവം ആക്കി എടുക്കണം. 

ശേഷം മുറുക്കിന്റെ അച്‌ ഉപയോഗിച്ച് എണ്ണയിൽ വറുത്തു കോരാം. 

ബട്ടർ മുറുക്ക് തയ്യാറായി...