ചിരിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനും ഒരു ദിവസമുണ്ട്, കുരുവികൾക്കും വനത്തിനുമുണ്ട് ഒരു ദിവസം; അവയെക്കുറിച്ച് അറിയാമോ?

First Published 15, Sep 2020, 11:33 AM

പൊതുപരീക്ഷകളിലും പിഎസ്‍സി പരീക്ഷകളിലും മാർക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മേഖലകളിലൊന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ. ദിവസങ്ങളുടെ പ്രത്യകതകളെക്കുറിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനും ഓർത്തിരിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങളാണിവ. പരീക്ഷയിങ്ങ് അടുത്തു, ഇക്കാര്യങ്ങൾ കൂടി മനപാഠമാക്കിക്കോളൂ...

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ജനുവരി 9</p>

ഉത്തരം: ജനുവരി 9

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ജനുവരി 10</p>

ഉത്തരം: ജനുവരി 10

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ജനുവരി 1</p>

ഉത്തരം: ജനുവരി 1

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ജനുവരി 15</p>

ഉത്തരം: ജനുവരി 15

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ജനുവരി 25</p>

ഉത്തരം: ജനുവരി 25

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ജനുവരി 26</p>

ഉത്തരം: ജനുവരി 26

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ജനുവരി 30</p>

ഉത്തരം: ജനുവരി 30

<p>ഉത്തരം: ഫെബ്രുവരി 4</p>

ഉത്തരം: ഫെബ്രുവരി 4

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഫെബ്രുവരി 13</p>

ഉത്തരം: ഫെബ്രുവരി 13

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഫെബ്രുവരി 14</p>

ഉത്തരം: ഫെബ്രുവരി 14

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഫെബ്രുവരി 20</p>

ഉത്തരം: ഫെബ്രുവരി 20

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഫെബ്രുവരി 21</p>

ഉത്തരം: ഫെബ്രുവരി 21

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഫെബ്രുവരി 22‌</p>

ഉത്തരം: ഫെബ്രുവരി 22‌

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഫെബ്രുവരി 28</p>

ഉത്തരം: ഫെബ്രുവരി 28

<p>ഉത്തരം: മാര്‍ച്ച് 3</p>

ഉത്തരം: മാര്‍ച്ച് 3

<p>ഉത്തരം:&nbsp; മാർച്ച് 4</p>

ഉത്തരം:  മാർച്ച് 4

<p>ഉത്തരം:&nbsp; മാർച്ച് 8</p>

ഉത്തരം:  മാർച്ച് 8

<p>ഉത്തരം:&nbsp; മാർച്ച് 20</p>

ഉത്തരം:  മാർച്ച് 20

<p>ഉത്തരം:&nbsp; മാർച്ച് 20</p>

ഉത്തരം:  മാർച്ച് 20

<p>ഉത്തരം:&nbsp; മാർച്ച് 21</p>

ഉത്തരം:  മാർച്ച് 21

<p>ഉത്തരം:&nbsp; മാർച്ച് 22</p>

ഉത്തരം:  മാർച്ച് 22

<p>ഉത്തരം:&nbsp; മാർച്ച് 27</p>

ഉത്തരം:  മാർച്ച് 27

<p>ഉത്തരം: ഏപ്രില്‍ 1</p>

ഉത്തരം: ഏപ്രില്‍ 1

<p>ഉത്തരം: ഏപ്രില്‍ 7</p>

ഉത്തരം: ഏപ്രില്‍ 7

<p>ഉത്തരം: ഏപ്രില്‍ 29</p>

ഉത്തരം: ഏപ്രില്‍ 29

loader