ഈ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്... !

First Published 18, Sep 2020, 5:23 PM

1988 ജൂലൈ 8 നാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പെരിനാടിനടുത്തുള്ള പെരുമണ്‍ പാലത്ത് നിന്ന് ബാംഗ്ലൂര്‍ കന്യാകുമാരി ഐലന്‍റ് എക്സ്പ്രസ് പാളം തെറ്റി അഷ്ടമുടിക്കായലിലേക്ക് മറിഞ്ഞത്. ലോകത്തെ നടുക്കിയ ഈ അപകടമാണ് പെരുമണ്‍ ദുരന്തം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ജൂലൈ 8 ന് പെരുമണ്‍ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു.അറിയാം മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിനങ്ങള്‍. പിഎസ്‍സി പരീക്ഷയില്‍ ഇത് നിങ്ങള്‍ക്ക് മുതല്‍ക്കൂട്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയമില്ല. 

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ജൂൺ 26</p>

ഉത്തരം: ജൂൺ 26

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ജൂൺ 28</p>

ഉത്തരം: ജൂൺ 28

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ജൂൺ 29</p>

ഉത്തരം: ജൂൺ 29

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ജൂലൈ 8</p>

ഉത്തരം: ജൂലൈ 8

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ജൂലൈ 11&nbsp;</p>

ഉത്തരം: ജൂലൈ 11 

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ജൂലൈ 12 &nbsp;</p>

ഉത്തരം: ജൂലൈ 12  

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ജൂലൈ 18&nbsp;</p>

ഉത്തരം: ജൂലൈ 18 

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ജൂലൈ 26</p>

ഉത്തരം: ജൂലൈ 26

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ജൂലൈ 27 &nbsp;</p>

ഉത്തരം: ജൂലൈ 27  

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ജൂലൈ 28 &nbsp;</p>

ഉത്തരം: ജൂലൈ 28  

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ജൂലൈ 28</p>

ഉത്തരം: ജൂലൈ 28

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ജൂലൈ 29 &nbsp;</p>

ഉത്തരം: ജൂലൈ 29  

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ആഗസ്റ്റ് 6 &nbsp;</p>

ഉത്തരം: ആഗസ്റ്റ് 6  

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ആഗസ്റ്റ് 9 &nbsp;</p>

ഉത്തരം: ആഗസ്റ്റ് 9  

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ആഗസ്റ്റ് 9 &nbsp;</p>

ഉത്തരം: ആഗസ്റ്റ് 9  

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ആഗസ്റ്റ് 9&nbsp;</p>

ഉത്തരം: ആഗസ്റ്റ് 9 

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ആഗസ്റ്റ് 12&nbsp;</p>

ഉത്തരം: ആഗസ്റ്റ് 12 

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ആഗസ്റ്റ് 12 &nbsp;</p>

ഉത്തരം: ആഗസ്റ്റ് 12  

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ആഗസ്റ്റ് 13 &nbsp;</p>

ഉത്തരം: ആഗസ്റ്റ് 13  

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ആഗസ്റ്റ് 15 &nbsp;</p>

ഉത്തരം: ആഗസ്റ്റ് 15  

<p>ഉത്തരം:&nbsp;സെപ്തംബർ 2 &nbsp;</p>

ഉത്തരം: സെപ്തംബർ 2  

<p>ഉത്തരം:&nbsp;സെപ്തംബർ 5&nbsp;</p>

ഉത്തരം: സെപ്തംബർ 5 

<p>ഉത്തരം:&nbsp;സെപ്തംബർ 8&nbsp;</p>

ഉത്തരം: സെപ്തംബർ 8 

<p>ഉത്തരം:&nbsp;സെപ്തംബർ 15 &nbsp;</p>

ഉത്തരം: സെപ്തംബർ 15  

<p>ഉത്തരം:&nbsp;സെപ്തംബർ 16&nbsp;</p>

ഉത്തരം: സെപ്തംബർ 16 

loader