ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ ധരിച്ചിരുന്നത് നി​ഗൂഢവും വിചിത്രവുമായ ഈ വസ്ത്രം, കാരണമെന്താവാം? ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

First Published May 10, 2020, 4:00 PM IST

വടക്കൻ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ ഒമ്പത് അഗ്നിപർവ്വത ദ്വീപുകൾ ചേർന്ന ഒരു ദ്വീപസമൂഹമാണ് അസോറസ്. അല്പം ഇരുണ്ടതും നിഗൂഢവുമാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒന്നാണിത്. എന്നാൽ, അതിനേക്കാൾ കൗതുകം തോന്നുന്ന ഒന്നാണ് അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ.