ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ ധരിച്ചിരുന്നത് നി​ഗൂഢവും വിചിത്രവുമായ ഈ വസ്ത്രം, കാരണമെന്താവാം? ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

First Published 10, May 2020, 4:00 PM

വടക്കൻ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ ഒമ്പത് അഗ്നിപർവ്വത ദ്വീപുകൾ ചേർന്ന ഒരു ദ്വീപസമൂഹമാണ് അസോറസ്. അല്പം ഇരുണ്ടതും നിഗൂഢവുമാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒന്നാണിത്. എന്നാൽ, അതിനേക്കാൾ കൗതുകം തോന്നുന്ന ഒന്നാണ് അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ.
 

<p>1930 -കൾ വരെ ഇവിടെ ധരിച്ചിരുന്ന പരമ്പരാഗത പ്രാദേശിക വസ്ത്രമാണ് അസോറിയൻ ഹുഡ്. വലിയ ഒരു തൊപ്പിയാണ് ഇതിന്റെ ഒരുഭാ​ഗം. അതിനാൽത്തന്നെ ഇത് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ മുഖത്തിന്റെ ഒരുഭാ​ഗം മാത്രമേ പലപ്പോഴും കാണാനാവൂ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് ധരിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഒരുതരം നി​ഗൂഢത സൂക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നിയേക്കാം.&nbsp;</p>

1930 -കൾ വരെ ഇവിടെ ധരിച്ചിരുന്ന പരമ്പരാഗത പ്രാദേശിക വസ്ത്രമാണ് അസോറിയൻ ഹുഡ്. വലിയ ഒരു തൊപ്പിയാണ് ഇതിന്റെ ഒരുഭാ​ഗം. അതിനാൽത്തന്നെ ഇത് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ മുഖത്തിന്റെ ഒരുഭാ​ഗം മാത്രമേ പലപ്പോഴും കാണാനാവൂ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് ധരിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഒരുതരം നി​ഗൂഢത സൂക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നിയേക്കാം. 

<p>ഹൂഡിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം പക്ഷേ അത്ര തീർച്ച ആർക്കും ഇല്ല. പക്ഷേ ഇത് ഫ്ലെമിഷ് കുടിയേറ്റക്കാരാണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട്. 15, 16 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഫ്ലെമിഷ് കുടിയേറ്റക്കാരിവിടെയെത്തിയിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും അടക്കം വേറെയും പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും കുടിയേറ്റക്കാർ ഇവിടെയെത്തിയിട്ടുണ്ട്.&nbsp;</p>

ഹൂഡിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം പക്ഷേ അത്ര തീർച്ച ആർക്കും ഇല്ല. പക്ഷേ ഇത് ഫ്ലെമിഷ് കുടിയേറ്റക്കാരാണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട്. 15, 16 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഫ്ലെമിഷ് കുടിയേറ്റക്കാരിവിടെയെത്തിയിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും അടക്കം വേറെയും പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും കുടിയേറ്റക്കാർ ഇവിടെയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

<p>സാധാരണ ഈ അസോറിയൻ ഹുഡ് അമ്മമാരിൽ നിന്ന് പെൺമക്കളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയും പരമ്പരാ​ഗതമായി അവരുടെ വസ്ത്രരീതിയായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. കാലങ്ങളോളം ഈ വസ്ത്രം നിലനിൽക്കും എന്നതിനാൽ തന്നെ പരമ്പരാ​ഗതമായാണ് പലർക്കും ഇത് ലഭിക്കുന്നത്.&nbsp;</p>

സാധാരണ ഈ അസോറിയൻ ഹുഡ് അമ്മമാരിൽ നിന്ന് പെൺമക്കളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയും പരമ്പരാ​ഗതമായി അവരുടെ വസ്ത്രരീതിയായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. കാലങ്ങളോളം ഈ വസ്ത്രം നിലനിൽക്കും എന്നതിനാൽ തന്നെ പരമ്പരാ​ഗതമായാണ് പലർക്കും ഇത് ലഭിക്കുന്നത്. 

<p>നീലനിറത്തിലുള്ള ചായം പൂശിയതാണത്രെ ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ. കടുംനിറത്തിലുള്ള വലിയ തൊപ്പികളോട് കൂടിയ ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ എന്തിന്റെ ഭാ​ഗമായി വന്നുവെന്ന് പറയുക സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ, ഓരോ ദ്വീപിലും ഇതിന്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. ചിലയിടങ്ങളിൽ കൈ കാണുമെങ്കിൽ, ചിലയിടങ്ങളിൽ കൈകളടക്കം മൂടുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു വസ്ത്രങ്ങൾ.&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

നീലനിറത്തിലുള്ള ചായം പൂശിയതാണത്രെ ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ. കടുംനിറത്തിലുള്ള വലിയ തൊപ്പികളോട് കൂടിയ ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ എന്തിന്റെ ഭാ​ഗമായി വന്നുവെന്ന് പറയുക സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ, ഓരോ ദ്വീപിലും ഇതിന്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. ചിലയിടങ്ങളിൽ കൈ കാണുമെങ്കിൽ, ചിലയിടങ്ങളിൽ കൈകളടക്കം മൂടുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു വസ്ത്രങ്ങൾ. 

 

<p>പക്ഷേ, വേറെവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഈ വസ്ത്രങ്ങളെ വേറിട്ടതാക്കുന്നത് തലയിലുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തൊപ്പി പോലെയുള്ള &nbsp;തന്നെയാണ്. സർക്കസ് കൂടാരം പോലെ ഒന്ന് എന്നാണ് പലരും ഇതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും 1930 -ഓടെ ഈ വസ്ത്രം ഇല്ലാതായി.&nbsp;</p>

പക്ഷേ, വേറെവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഈ വസ്ത്രങ്ങളെ വേറിട്ടതാക്കുന്നത് തലയിലുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തൊപ്പി പോലെയുള്ള  തന്നെയാണ്. സർക്കസ് കൂടാരം പോലെ ഒന്ന് എന്നാണ് പലരും ഇതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും 1930 -ഓടെ ഈ വസ്ത്രം ഇല്ലാതായി. 

loader