ഇവിടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്, അറിയാം ചൈനയിലെ സ്ത്രീകൾ‍ 'ഭരിക്കുന്ന' ​ഗ്രാമത്തെ...

First Published May 15, 2020, 5:13 PM IST

ചൈനയിലെ ഇപ്പോഴും മാതൃദായക്രമം അഥവാ മാട്രിയാർക്കി നിലനിൽക്കുന്ന വിഭാ​ഗമാണ് മോസോ വിഭാ​ഗം. ചൈനയുടെ തിബത്തൻ അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത്. ഇവർക്കിടയിൽ ഇപ്പോഴും വീട്ടിലെയും പുറത്തെയും കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്. നാഷി ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് ചൈനീസ് സർക്കാർ ഇവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവിടത്തെ വിശേഷങ്ങളെന്തെല്ലാമാണ്.