ഓണം വന്നോണം വന്നോണം വന്നേയ്...

First Published 12, Sep 2019, 9:47 AM

രാഷ്ട്രീയ ഓണാഘോഷമായിരുന്നു പല ട്രോള്‍ ഗ്രൂപ്പുകളിലെയും പ്രധാന ആഘോഷം. അതില്‍ തന്നെ യാതൊരു തത്വദീക്ഷയുമില്ലാതെ എതിര്‍ പാര്‍ട്ടിക്കാരെ കരിവാരി തേക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യമായിരുന്നു പല ട്രോളുകള്‍ക്കും. അതുകഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ വ്യക്ത്യാധിഷ്ഠിതമായ ഓണം ഓര്‍മ്മകളായിരുന്നു കൂടുതല്‍ ട്രോളുകളും. കാണാം തിരുവോണാലസ്യം കഴിഞ്ഞുള്ള ട്രോളുകള്‍. 

കടപ്പാട് : A N Anand, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : A N Anand, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Hashik Hashi , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് : Hashik Hashi , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് : Akhil R Nath, ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് : Akhil R Nath, ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് : An Anand , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് : An Anand , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് : rajesh kr , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് : rajesh kr , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് :Shebin Tp , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് :Shebin Tp , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Biju Kallissery, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Biju Kallissery, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Gaadha Vimal , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Gaadha Vimal , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Aavani Ashokan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Aavani Ashokan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Ashith A, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Ashith A, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : MujEeb EbZz‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : MujEeb EbZz‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Alen Toons, ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് : Alen Toons, ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് :Thushar Rav  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് :Thushar Rav , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Pran Kumar Pranavam, ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് : Pran Kumar Pranavam, ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് :Mushrif Pulikkal‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് :Mushrif Pulikkal‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : മനുഷ്യ ജീവി , ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : മനുഷ്യ ജീവി , ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് :Sarun Cr , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് :Sarun Cr , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Arun Babu ‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Arun Babu ‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Siya , ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Siya , ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Praveen Pravi , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് : Praveen Pravi , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് :Mohammed Aris , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് :Mohammed Aris , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് :അജിപ്പാൻ, ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് :അജിപ്പാൻ, ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് : Er Safwan Alam, ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് : Er Safwan Alam, ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് : Akshay Hareendran ‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Akshay Hareendran ‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : കൊടകമ്പി ആശാൻ, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : കൊടകമ്പി ആശാൻ, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Sijo Joseph, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Sijo Joseph, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Tom Jose Antony, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Tom Jose Antony, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് :  തോമസ് മേത്രയിൽ കുരുവിള, ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് : തോമസ് മേത്രയിൽ കുരുവിള, ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് : Tony Mathew , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Tony Mathew , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : ബിജുകുമാർ ഒപി, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : ബിജുകുമാർ ഒപി, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Hari Krishnan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Hari Krishnan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Sanjay Kumar , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Sanjay Kumar , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Sulfikar Kv , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Sulfikar Kv , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Sreenath Sreekumar , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Sreenath Sreekumar , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Prince Moni ‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Prince Moni ‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Sreejith R Mohan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Sreejith R Mohan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : റോയിച്ചൻ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : റോയിച്ചൻ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Prasool T P ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Prasool T P ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : ശ്രീകാന്ത് വെട്ടിയാർ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : ശ്രീകാന്ത് വെട്ടിയാർ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Rijesh K Kalyan ,  ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Rijesh K Kalyan , ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : ചന്ദ്രബോസ് , ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : ചന്ദ്രബോസ് , ട്രോള്‍ മലയാളം

loader