ഓണം വന്നോണം വന്നോണം വന്നേയ്...

First Published 12, Sep 2019, 9:47 AM IST

രാഷ്ട്രീയ ഓണാഘോഷമായിരുന്നു പല ട്രോള്‍ ഗ്രൂപ്പുകളിലെയും പ്രധാന ആഘോഷം. അതില്‍ തന്നെ യാതൊരു തത്വദീക്ഷയുമില്ലാതെ എതിര്‍ പാര്‍ട്ടിക്കാരെ കരിവാരി തേക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യമായിരുന്നു പല ട്രോളുകള്‍ക്കും. അതുകഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ വ്യക്ത്യാധിഷ്ഠിതമായ ഓണം ഓര്‍മ്മകളായിരുന്നു കൂടുതല്‍ ട്രോളുകളും. കാണാം തിരുവോണാലസ്യം കഴിഞ്ഞുള്ള ട്രോളുകള്‍. 

കടപ്പാട് : A N Anand, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : A N Anand, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Hashik Hashi , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് : Hashik Hashi , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് : Akhil R Nath, ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് : Akhil R Nath, ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് : An Anand , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് : An Anand , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് : rajesh kr , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് : rajesh kr , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് :Shebin Tp , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് :Shebin Tp , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Biju Kallissery, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Biju Kallissery, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Gaadha Vimal , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Gaadha Vimal , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Aavani Ashokan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Aavani Ashokan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Ashith A, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Ashith A, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : MujEeb EbZz‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : MujEeb EbZz‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Alen Toons, ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് : Alen Toons, ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് :Thushar Rav  , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് :Thushar Rav , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Pran Kumar Pranavam, ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് : Pran Kumar Pranavam, ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് :Mushrif Pulikkal‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് :Mushrif Pulikkal‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : മനുഷ്യ ജീവി , ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : മനുഷ്യ ജീവി , ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് :Sarun Cr , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് :Sarun Cr , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Arun Babu ‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Arun Babu ‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Siya , ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Siya , ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Praveen Pravi , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് : Praveen Pravi , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് :Mohammed Aris , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് :Mohammed Aris , ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് :അജിപ്പാൻ, ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് :അജിപ്പാൻ, ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് : Er Safwan Alam, ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് : Er Safwan Alam, ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് : Akshay Hareendran ‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Akshay Hareendran ‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : കൊടകമ്പി ആശാൻ, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : കൊടകമ്പി ആശാൻ, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Sijo Joseph, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Sijo Joseph, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Tom Jose Antony, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Tom Jose Antony, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് :  തോമസ് മേത്രയിൽ കുരുവിള, ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് : തോമസ് മേത്രയിൽ കുരുവിള, ട്രോള്‍ കേരള

കടപ്പാട് : Tony Mathew , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Tony Mathew , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : ബിജുകുമാർ ഒപി, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : ബിജുകുമാർ ഒപി, ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Hari Krishnan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Hari Krishnan, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Sanjay Kumar , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Sanjay Kumar , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Sulfikar Kv , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Sulfikar Kv , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Sreenath Sreekumar , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Sreenath Sreekumar , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Prince Moni ‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Prince Moni ‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Sreejith R Mohan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Sreejith R Mohan , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : റോയിച്ചൻ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : റോയിച്ചൻ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Prasool T P ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Prasool T P ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : ശ്രീകാന്ത് വെട്ടിയാർ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : ശ്രീകാന്ത് വെട്ടിയാർ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

കടപ്പാട് : Rijesh K Kalyan ,  ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : Rijesh K Kalyan , ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : ചന്ദ്രബോസ് , ട്രോള്‍ മലയാളം

കടപ്പാട് : ചന്ദ്രബോസ് , ട്രോള്‍ മലയാളം

loader