രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ സോക്സ് ധരിക്കാറുണ്ടോ....?

First Published Feb 6, 2021, 3:55 PM IST

രാത്രിയിൽ സോക്സ് ധരിച്ച് ഉറങ്ങുന്ന ശീലം ചിലർക്കുണ്ട്. എങ്കിൽ അത് നല്ല ശീലമല്ലെന്നാണ് വി​ദ​ഗ്ധർ പറയുന്നത്. ഉറങ്ങുമ്പോൾ സോക്സ് ധരിക്കുന്നത് ചില ആരോ​ഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കാം... എന്തൊക്കെയാണെന്നല്ലേ...