ആരാധനാലയങ്ങള്‍, ഹോട്ടല്‍, മാളുകള്‍ തുറക്കും; സ്കൂളുകളും തുറന്നേക്കും, രാത്രിയാത്ര പാടില്ല; അറിയേണ്ടതെല്ലാം

First Published May 30, 2020, 7:33 PM IST

രാജ്യവ്യാപകമായി തീവ്രബാധിതമേഖലകളിൽ മാത്രം ലോക്ക്ഡൗൺ വീണ്ടും ഒരു മാസം കൂടി നീട്ടി ഉത്തരവിറക്കി. മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഹോട്ടലുകൾ, റസ്റ്റോറന്‍റുകൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രവര്‍ത്തിക്കാം. സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്നതടക്കമുളള കാര്യങ്ങള്‍ ആലോചനയിലാണ്. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പുതിയ മാർഗരേഖയിൽ എന്തെല്ലാം? വിശദമായി കാണാം