കാണ്മാനില്ല കേരളം! പ്രളയകാലത്തെ കേരളം സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങളില്‍ ഇങ്ങനെ

First Published 15, Aug 2018, 5:44 PM IST

പ്രളയകാലത്തെ കേരളം സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങളില്‍ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ. ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിലെ ചിത്രങ്ങള്‍

ഇന്‍സാറ്റ് (ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം) കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹത്തില്‍ നിന്ന് പുലര്‍ച്ചെ മൂന്നിന് പകര്‍ത്തിയ ചിത്രം. കേരളം ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഭാഗം കാണാം.

ഇന്‍സാറ്റ് (ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം) കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹത്തില്‍ നിന്ന് പുലര്‍ച്ചെ മൂന്നിന് പകര്‍ത്തിയ ചിത്രം. കേരളം ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഭാഗം കാണാം.

ഇന്‍സാറ്റ് (ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം) കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹത്തില്‍ നിന്ന് രാവിലെ എട്ടിന് പകര്‍ത്തിയ ചിത്രം. കേരളം ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഭാഗം കാണാം.

ഇന്‍സാറ്റ് (ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം) കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹത്തില്‍ നിന്ന് രാവിലെ എട്ടിന് പകര്‍ത്തിയ ചിത്രം. കേരളം ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഭാഗം കാണാം.

ഇന്‍സാറ്റ് (ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം) കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹത്തില്‍ നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടിന് പകര്‍ത്തിയ ചിത്രം. കേരളം ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഭാഗം കാണാം.

ഇന്‍സാറ്റ് (ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം) കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹത്തില്‍ നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടിന് പകര്‍ത്തിയ ചിത്രം. കേരളം ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഭാഗം കാണാം.

ഇന്‍സാറ്റ് (ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം) കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹത്തില്‍ നിന്ന് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് രണ്ടരയ്ക്ക് പകര്‍ത്തിയ ചിത്രം. കേരളം ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഭാഗം കാണാം.

ഇന്‍സാറ്റ് (ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം) കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹത്തില്‍ നിന്ന് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് രണ്ടരയ്ക്ക് പകര്‍ത്തിയ ചിത്രം. കേരളം ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഭാഗം കാണാം.

ദേശീയ ഉപഗ്രഹ കാലാവസ്ഥാ പഠനകേന്ദ്രത്തിന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രം. കേരളം ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഭാഗം കാണാം.

ദേശീയ ഉപഗ്രഹ കാലാവസ്ഥാ പഠനകേന്ദ്രത്തിന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രം. കേരളം ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഭാഗം കാണാം.

നാസയുടെ ചിത്രം

നാസയുടെ ചിത്രം

loader