വാഷിംഗ് മെഷീനില്‍ തുണി കഴുകുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചിലത്...

First Published 21, Jun 2020, 3:35 PM

അധികം പേരും വാഷിംഗ് മെഷീനിലാണ് തുണികഴുകാറുള്ളത്. വാഷിംഗ് മെഷീനില്‍ കഴുകുമ്പോള്‍ തുണികള്‍ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാകുന്നുവെന്ന് ചിലർ പരാതി പറയാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും വേണ്ട രീതിയില്‍ ഉപയോഗിക്കാത്തതാണ് തുണികള്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ചീത്തയാകാൻ ഇട വരുത്തുന്നത്. വാഷിംഗ് മെഷീനില്‍ തുണികള്‍ കഴുകുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്.

<p><strong>തുണികൾ ഒരുമിച്ച് കഴുകരുത്: </strong>എല്ലാതരം തുണികളും ഒരുമിച്ച് കഴുകരുത്. കട്ടി കുറഞ്ഞ, മൃദുവായ തുണികള്‍, ജീന്‍സ്, ബെഡ്ഷീറ്റ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു തരത്തില്‍ തുണികളെ തരം തിരിയ്ക്കാം. ഇവ വെവ്വേറെയിട്ട് കഴുകുന്നതാണ് നല്ലത്.<br />
 </p>

തുണികൾ ഒരുമിച്ച് കഴുകരുത്: എല്ലാതരം തുണികളും ഒരുമിച്ച് കഴുകരുത്. കട്ടി കുറഞ്ഞ, മൃദുവായ തുണികള്‍, ജീന്‍സ്, ബെഡ്ഷീറ്റ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു തരത്തില്‍ തുണികളെ തരം തിരിയ്ക്കാം. ഇവ വെവ്വേറെയിട്ട് കഴുകുന്നതാണ് നല്ലത്.
 

<p><strong>സമയം ക്രമീകരിക്കുക: </strong>കട്ടി കുറഞ്ഞ, മൃദുവായ തുണികള്‍ അധികനേരം വാഷിംഗ് മെഷീനിലിട്ടു കഴുകരുത്. ഇത് തുണി കേടു വരുത്തും. ഇതനുസരിച്ച് സമയം ക്രമീകരിക്കുക. നെറ്റ് തുണികള്‍ മെഷീനില്‍ ഇടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.</p>

സമയം ക്രമീകരിക്കുക: കട്ടി കുറഞ്ഞ, മൃദുവായ തുണികള്‍ അധികനേരം വാഷിംഗ് മെഷീനിലിട്ടു കഴുകരുത്. ഇത് തുണി കേടു വരുത്തും. ഇതനുസരിച്ച് സമയം ക്രമീകരിക്കുക. നെറ്റ് തുണികള്‍ മെഷീനില്‍ ഇടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

<p><strong>ഓവര്‍ ലോഡാകരുത്: </strong>വാഷിംഗ് മെഷീനില്‍ ഓവര്‍ ലോഡാകരുത്. ഇത് മെഷീന്‍ കേടാകാന്‍ ഇട വരുത്തും.</p>

ഓവര്‍ ലോഡാകരുത്: വാഷിംഗ് മെഷീനില്‍ ഓവര്‍ ലോഡാകരുത്. ഇത് മെഷീന്‍ കേടാകാന്‍ ഇട വരുത്തും.

<p><strong>സോക്കിംഗ് ഓപ്ഷന്‍ ഉപയോഗിക്കാം: </strong> കൂടുതല്‍ അഴുക്കുപുരണ്ട തുണികളാണെങ്കില്‍ വാഷിംഗ് മെഷീനില്‍ സോക്കിംഗ് ഓപ്ഷന്‍ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതല്‍ നേരം വെള്ളത്തിലിട്ടു വയ്ക്കാം. എന്നാൽ ഇത് കൂടുതല്‍ വെള്ളം ആവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ അഴുക്കായ തുണികള്‍ ഒരുമിച്ച് കഴുകിയെടുക്കുക.</p>

സോക്കിംഗ് ഓപ്ഷന്‍ ഉപയോഗിക്കാം:  കൂടുതല്‍ അഴുക്കുപുരണ്ട തുണികളാണെങ്കില്‍ വാഷിംഗ് മെഷീനില്‍ സോക്കിംഗ് ഓപ്ഷന്‍ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതല്‍ നേരം വെള്ളത്തിലിട്ടു വയ്ക്കാം. എന്നാൽ ഇത് കൂടുതല്‍ വെള്ളം ആവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ അഴുക്കായ തുണികള്‍ ഒരുമിച്ച് കഴുകിയെടുക്കുക.

<p><strong>കളർ പോകുന്ന തുണികൾ: </strong> നിറം പോകുന്ന തുണികള്‍ മറ്റുള്ളവയ്‌ക്കൊപ്പം ഒരുമിച്ചിടരുത്.<br />
 </p>

കളർ പോകുന്ന തുണികൾ:  നിറം പോകുന്ന തുണികള്‍ മറ്റുള്ളവയ്‌ക്കൊപ്പം ഒരുമിച്ചിടരുത്.
 

loader