പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

First Published Jun 5, 2021, 8:36 AM IST

ഇന്ന് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം. പരിസ്ഥിതിയുടെ പ്രാധാന്യം മനുഷ്യരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ദിനം. പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വളർത്താനും കർമ്മ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യലുമാണ് ഈ ദിനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഭൂമിയെയും പ്രകൃതിയെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ...