കൊവിഡ് കാല പഠനം; തായ്‌ലൻഡിലെ സ്കൂളുകളിലെ പഠനം ഇങ്ങനെ...

First Published Aug 10, 2020, 9:30 PM IST

ഈ കൊവിഡ് കാലത്ത് തായ്‌ലൻഡിലെ സ്കൂളുകൾ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തി തന്നെയാണ് ഓരോ ദിവസവും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.