അല്ല, ഒരഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ ഏറ്റ് പാടാമായിരുന്നു; കാണാം പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ട്രോളുകള്‍

First Published 17, Dec 2019, 12:47 PM


പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതികരണങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയ ഗതിവേഗം വന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുസ്ലീം സര്‍വ്വകലാശാലകളില്‍ അതിക്രമിച്ച് കയറിയ പൊലീസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ വളഞ്ഞിട്ട് തല്ലുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്തെത്തിയതോടെ ഇന്ത്യയിലെ സര്‍വ്വകലാശാലകളില്‍ നിന്ന് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ സമരമുഖത്തേക്ക് കുതിച്ചെത്തി. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ പ്രതിരോധമുയര്‍ന്ന അസം, നാഗാലാന്‍റ് തുടങ്ങിയ വടക്ക് കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് പശ്ചിമബംഗാളും കടന്ന് കേരളവും പഞ്ചാബും പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തി. പ്രതിരോധങ്ങള്‍ ശക്തി പ്രാപിക്കുമ്പോള്‍ ട്രോളുകളും രംഗത്തെത്തുന്നു. പൗരത്വ നിയമ ദേദഗതിക്ക് അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ ട്രോളുകള്‍ കാണാം. 
 

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Anoop Tvm, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Anoop Tvm, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Bijas Haneefa, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Bijas Haneefa, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Bp Jishnu Das, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Bp Jishnu Das, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Brijesh Rolson, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Brijesh Rolson, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Faizee Shah, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Faizee Shah, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Hari K Das , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Hari K Das , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ihjas Aslam,  ട്രോളന്‍ അബു

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ihjas Aslam, ട്രോളന്‍ അബു

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Jijin J Kumar,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Jijin J Kumar, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rahul Kt, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rahul Kt, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Shanu Sanu ,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shanu Sanu , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  അനിൽ അനിൽ,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : അനിൽ അനിൽ, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sunil subramaniam, ട്രോളന്‍ അബു

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sunil subramaniam, ട്രോളന്‍ അബു

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sreelal Muraly, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sreelal Muraly, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ക്ലിഞ്ഞോ പ്ലിഞ്ഞോ,  ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ക്ലിഞ്ഞോ പ്ലിഞ്ഞോ, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Vineeth Cpy, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vineeth Cpy, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  praveen pravi, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : praveen pravi, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Ranjith P R Ranju,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ranjith P R Ranju, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Stephan Nedumpally‎ ,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sarin Rekha Salil‎ , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sarin Rekha Salil‎ , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sameer K Purayil, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sameer K Purayil, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Shoukath Ali Shouku, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shoukath Ali Shouku, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   ട്രോളന്‍ അബു

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ട്രോളന്‍ അബു

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ട്രോളന്‍ അബു

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ട്രോളന്‍ അബു

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Saif Saifbro, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Saif Saifbro, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   ആലി ബാബ ‎,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ആലി ബാബ ‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Shanu Sanu,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Shanu Sanu, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Praveen Pravi‎ ,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Praveen Pravi‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Njan Thomaachan, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Njan Thomaachan, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sarath Murali , ഔട്ട് സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sarath Murali , ഔട്ട് സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Sunil Subramaniam,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sunil Subramaniam, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   ട്രോളന്‍ അബു

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ട്രോളന്‍ അബു

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : John Jaffer Janardhanan,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : John Jaffer Janardhanan, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Njan Thomaachan, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Njan Thomaachan, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Stephan Nedumpally,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :Ravi a s , ഔട്ട് സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :Ravi a s , ഔട്ട് സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ചന്ദ്ര ബോസ്,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ചന്ദ്ര ബോസ്, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Sajesh Pookkodan ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sajesh Pookkodan ‎, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : shiyas ashraf , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : shiyas ashraf , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Subin Thandassery,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Subin Thandassery, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Rahul Selvaraj , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rahul Selvaraj , ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Ral Krishna,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ral Krishna, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Tyrion L‎,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Tyrion L‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Vishnu Payyanat, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vishnu Payyanat, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   ട്രോളന്‍ അബു

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ട്രോളന്‍ അബു

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  എം.എ അഭിമന്യു, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : എം.എ അഭിമന്യു, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Njan Thomaachan ,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Njan Thomaachan , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Stephan Nedumpally,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Njan Thomaachan,  ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Njan Thomaachan, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Manesh KP‎ ,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Manesh KP‎ , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ഡോ.അന്യായ ട്രോളന്‍, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ഡോ.അന്യായ ട്രോളന്‍, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sreenivasan Ramachandran,  ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sreenivasan Ramachandran, ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Vigith Viswam, ട്രോള്‍ കേരള, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vigith Viswam, ട്രോള്‍ കേരള, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   Raj Mohan, ഔട്ട് സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Raj Mohan, ഔട്ട് സ്പോക്കന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sarafutheen Dhee, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sarafutheen Dhee, ട്രോള്‍ കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :   ട്രോളന്‍ അബു

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : ട്രോളന്‍ അബു

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Ranju Ravi‎ ,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ranju Ravi‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Akash Sajeev PAnikkaparambil , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Akash Sajeev PAnikkaparambil , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Alexis Thompson,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Alexis Thompson, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Ashiq Thottathikulam‎ ,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ashiq Thottathikulam‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Amal Krishnan Thattayil,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Amal Krishnan Thattayil, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Anzil Alpy,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Anzil Alpy, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Ashiq Thottathikulam,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ashiq Thottathikulam, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Ashraf Vkd‎,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ashraf Vkd‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Krishnalal As‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Krishnalal As‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Manoj Chandran ,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Manoj Chandran , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Njan Thomaachan‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Njan Thomaachan‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Pran Kumar Pranavam , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Pran Kumar Pranavam , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Stephan Nedumpally , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് :  Tyrion L‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Tyrion L‎ , ട്രോള്‍ മലയാളം

loader