തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ  അക്ഷയ എകെ-433 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളായ http://www.keralalotteries.com/ എന്നിവയില്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

ഒന്നാം സമ്മാനം

Rs. 6,000,000/-
AJ 382415

രണ്ടാം സമ്മാനം

Rs :500,000/-
AD 912374

മൂന്നാം സമ്മാനം

Rs :100,000/-

AA 577999
AB 294136
AC 239864
AD 846808
AE 794627
AF 911273
AG 249494
AH 490208
AJ 336419
AK 474425
AL 625929
AM 249789

നാലാം സമ്മാനം

Rs. 5,000/- 
0219  1581  1854  2213  2248  2747  3477  4482  8153  9091  9282  9784

അഞ്ചാം സമ്മാനം 

Rs. 2,000/- 
5467  6176  6460  9016  9374  9995

ആറാം സമ്മാനം

Rs. 1,000/-
0311  0512  0555  1002  1243  1345  1845  1891  2047  2439  2638  3045  3188  3278  3459  3468  4362  4949  5103  5906  6386  8227  8914  9241  9960

ഏഴാം സമ്മാനം

Rs. 500/-
0062  0378  1280  1293  1351  1374  1454  1721  1723  1837  2738  2966  3220  3284  3289  3820  4295  4309  4339  4427  4459  4565  4573  4629  4716  4858  5134  5253  5342  5458  5635  5755  5869  5921  5950  6125  6326  6441  7073  7109  7692  7856  7879  7955  8128  8759  9547  9751

എട്ടാം സമ്മാനം

Rs. 100/-
0076  8323  2594  2603  6467
7902  8870  7156  9859  9581
4881  4076  6688  1365  8766
5252  6320  7647  5629  3998
1525  1042  7413  6806  5809
1437  7294  4221  4161  4176
8645  0180  2891  7863  9069
7240  4576  8874  0635  6841
3309  2805  9597  0944  1956
5985  2473  9983  5307  5065
9732  7717  7808  2622  1133
1905  0834  8200  8764  1020
9650  3924  4487  3035  8539
1898  6337  9591  7526  5774
6940  9160  0867  3354  3381
5274  7431  4915  0649  2952
9080  0227  5053  6867  2640
5925  4590  7605  1096  0889
9122  2080  6233  0469  4279
3292  5639  0416  3003  2147
2525  4910  2474  9101  2847
2413  1308  1620  3500