തിരുവനന്തപുരം:  കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ കാരുണ്യ പ്ലസ് കെ എൻ-303 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്കായിരുന്നു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളായ https://www.keralalotteryresult.net/, http://www.keralalotteries.com/ എന്നിവയില്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം - Rs :7,000,000/-
PW 592252

രണ്ടാം സമ്മാനം Rs :500,000/-
PW 217795

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/- 
PN 717419
PO 775425
PP 244949
PR 622810
PS 589067
PT 226738
PU 715239
PV 845776
PW 297290
PX 936616
PY 905143
PZ 287174

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/- 
1318  1438  1665  2585  2657  3862  4142  4319  6012  6234  7802  8577  9056  9097

അഞ്ചാം സമ്മാനം - Rs. 1,000/- 
0074  0091  0187  1269  1779  3060  3852  4559  4825  4854  5700  6477  6552  6991  7117  7208  7376  7515  7580  7743  7926  9185  9275  9303  9763

ആറാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0241  0528  0856  0928  1301  1541  1671  1845  2182  2460  2505  2856  2966  3544  3573  3599  3938  4020  4354  4510  4602  4754  4920  4966  5169  5308  5478  5961  6264  6547  6706  7027  7309  7528  7800  8037  8268  8687  8861  9090  9173  9508  9529  9561  9618  9637  9665  9861  9926  9999

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 100/- 
0022  0103  0121  0138  0152  0203  0222  0319  0364  0637  0819  1126  1337  1408  1453  1555  1653  1685  1696  1854  1910  2038  2051  2083  2155  2591  2683  2690  2827  2829  2839  2849  2980  2996  3010  3036  3146  3400  3437  3529  3700  3760  3761  3917  4066  4085  4091  4169  4182  4394  4458  4682  4770  4974  5300  5326  5397  5482  5514  5612  5767  5819  5866  5934  6017  6026  6318  6391  6429  6643  6670  6869  6873  6884  6917  6961  6975  7001  7038  7176  7270  7345  7417  7431  7436  7445  7471  7484  7544  7564  7567  7745  7853  7918  7925  8049  8051  8179  8269  8384  8574  8847  8851  8918  9016  9057  9137  9498  9565  9829  9940  9982