തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ സ്ത്രീ ശക്തി SS-194  ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളായ  https://www.keralalotteryresult.net/, http://www.keralalotteries.com/ എന്നിവയില്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 30 രൂപയാണ്. 70 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദ വിവരങ്ങള്‍ 

ഒന്നാം സമ്മാനം

SW 311063

സമാശ്വാസ സമ്മാനം

SN 311063,  SO 311063, SP 311063,  SR 311063, SS 311063,  ST 311063, SU 311063,  SV 311063, SX 311063,  SY 311063,  SZ 311063

രണ്ടാം സമ്മാനം

SZ 430410

മൂന്നാം സമ്മാനം

0969  1816  1841  1987  2534  2743  3654  3815  7018  7435  9195  9218

നാലാം സമ്മാനം

2318  4945  4996  5493  7029  8099

അഞ്ചാം സമ്മാനം

0177  0259  0380  0742  0874  1223  1939  2018  2706  3016  3462  3666  4149  6289  7343  7464  7582  7941  9013  9235  9752

ആറാം സമ്മാനം 

0326  0491  1432  1948  2063  2138  2367  2478  2481  2699  2966  3220  3373  4290  4327  4441  4708  4937  5064  5095  5635  5897  6219  6250  6361  6455  6749  6878  7196  7341  8944  9018  9220  9508  9852  9962

ഏഴാം സമ്മാനം

0275  0365  0412  0594  1186  1298  1570  1904  1932  1974  2447  2603  3170  3479  3483  3641  3998  4247  4768  4860  4862  5028  5214  5238  6286  6379  6396  6469  6625  7169  7174  7188  7618  7926  7984  7995  8209  8524  8669  9246  9326  9330  9411  9499  9567

എട്ടാം സമ്മാനം

0034  0041  0335  0350  0422  0445  0559  0572  0670  0702  0812  1108  1290  1306  1324  1327  1508  1540  1550  1622  1835  1847  1944  1989  1999  2073  2128  2167  2294  2303  2621  2729  2830  2915  2999  3079  3213  3226  3313  3501  3569  3659  3814  4077  4212  4438  4499  4633  4710  4728  4738  4760  4949  4964  5039  5141  5315  5489  5611  5616  5622  5629  5849  6059  6121  6164  6185  6232  6322  6599  6838  6946  7050  7065  7269  7371  7379  7527  7636  7832  7841  8021  8067  8162  8299  8312  8319  8795  9386  9406  9431  9455  9650  9651  9715  9777  9781  9819  9848  9858  9873  9991

Read Also: വിൻ വിൻ W-549 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ

:കാരുണ്യ KR-432 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി

:നിർമൽ NR-157 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 60 ലക്ഷം രൂപ

:കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-300 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ല​ക്ഷം രൂപ