തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ സ്ത്രീ ശക്തി SS-197 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളായ  http://www.keralalotteries.com/ എന്നിവയില്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 30 രൂപയാണ്. 70 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദ വിവരങ്ങള്‍ 

ഒന്നാം സമ്മാനം(Rs :7,000,000/- )

SB 176976

സമാശ്വാസ സമ്മാനം(Rs. 8,000/- )

SA 176976,  SC 176976, SD 176976,  SE 176976, SF 176976,  SG 176976, SH 176976,  SJ 176976, SK 176976,  SL 176976,  SM 176976

രണ്ടാം സമ്മാനം(Rs :500,000/-)

SK 840975

മൂന്നാം സമ്മാനം(Rs. 5,000/- )

0198  0594  3056  3249  4002  4496  5067  6495  6760  7260  7647  9923

നാലാം സമ്മാനം(Rs. 2,000/-)

0044  0078  0645  0832  4121  6119  6600

അഞ്ചാം സമ്മാനം(Rs. 1,000/- )

0642  1076  2127  3947  4025  4184  4338  4744  4818  4936  5091  5288  5403  6550  7062  8209  8270  8410  8547  9098  9339

ആറാം സമ്മാനം(Rs. 500/-)

0141  0204  0369  0815  0875  1556  1621  2288  2519  2554  3148  3208  3227  3381  3972  4006  4463  4484  5090  5486  5859  6088  6399  6623  6720  6784  7121  7743  8072  8523  8762  8794  8953  9231  9638  9679

ഏഴാം സമ്മാനം(Rs. 200/-)

0383  0707  1023  1129  1348  1975  2002  2034  2178  2199  2373  2651  2758  2799  3224  3431  3502  3605  3856  3928  4710  4955  5316  5588  5763  6330  6501  6564  6567  6692  6811  7308  7522  7733  7839  7924  8344  8461  8600  8906  8961  9116  9320  9401  9488

എട്ടാം സമ്മാനം(Rs. 100/- )

0089  0097  0146  0183  0247  0321  0422  0587  0647  0665  0841  0934  0952  1083  1107  1508  1867  2011  2031  2077  2146  2177  2233  2730  2767  2805  2884  2894  2976  3125  3266  3364  3422  3513  3654  3677  3777  3825  3911  4107  4455  4479  4512  4532  4601  4688  4736  4769  4782  4830  4880  4895  5089  5142  5146  5158  5245  5335  5422  5462  5538  5689  5764  5766  5771  5826  5860  6068  6084  6198  6261  6306  6461  6590  6837  6995  7086  7088  7119  7240  7277  7339  7403  7548  7637  7756  7769  7826  7868  8131  8455  8701  8705  9144  9345  9348  9449  9477  9549  9693  9822  9981

Read Also: വിൻ വിൻ W-552 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ

പൗര്‍ണമി RN-430 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ

കാരുണ്യ KR-435 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി

നിര്‍മല്‍ NR-160 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 60 ലക്ഷം രൂപ