തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ വിൻ വിൻ W-552 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളായ http://www.keralalotteries.com/ എന്നിവയില്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന വിൻ വിൻ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 30 രൂപയാണ്. 65 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍ 

ഒന്നാം സമ്മാനം(Rs. 65,000,000/- )

WJ 508139

സമാശ്വാസ സമ്മാനം(Rs. 8,000/- )

WA 508139,  WB 508139, WC 508139,  WD 508139, WE 508139,  WF 508139, WG 508139,  WH 508139, WK 508139,  WL 508139,  WM 508139

രണ്ടാം സമ്മാനം(Rs :1,000,000/- )

WB 158284

മൂന്നാം സമ്മാനം(Rs :100,000/- )

WA 986279, WB 190219, WC 926045, WD 440736, WE 217992, WF 245681, WG 258676, WH 553698, WJ 166690, WK 276413, WL 137156, WM 124868

നാലാം സമ്മാനം(Rs. 5,000/-)

4348  4982  5456  5758  6542  6682  6726  7377  7683  7908  8213  9869

അഞ്ചാം സമ്മാനം(Rs. 1,000/- )

0909  1284  1287  1321  1333  1592  1883  2555  2618  2742  2986  3064  3669  4114  4127  4130  4352  4735  5499  6101  6133  6136  6323  6840  7238  7935  8015  8806  8912  9146

ആറാം സമ്മാനം(Rs. 500/-)

0306  0940  1200  1272  1442  1820  2044  2191  2204  2321  2582  2682  3049  3256  3298  3385  3408  3465  3542  3614  4058  4110  4137  4266  4267  4808  5161  5287  5337  5377  5423  5452  5474  5718  5906  5921  6071  6289  6358  6370  6403  6610  6661  7107  7386  7466  7486  7502  7620  7966  7982  7998  8073  8103  8949  9082  9347  9760  9914

ഏഴാം സമ്മാനം(Rs. 100/-)

0014  0054  0139  0202  0227  0232  0245  0280  0335  0542  0623  0628  0688  0710  0741  0827  0907  0979  1086  1139  1338  1670  1746  1826  1897  1915  1997  2168  2350  2454  2522  2658  2729  2843  2878  2893  2894  2905  2914  2982  3010  3071  3089  3123  3182  3682  3863  3929  4003  4017  4192  4217  4231  4323  4328  4362  4422  4423  4481  4502  4527  4548  4593  4607  4872  4988  5375  5396  5460  5494  5507  6024  6357  6448  6535  6551  6653  6852  6855  6981  7091  7141  7284  7286  7307  7731  7801  8009  8453  8796  8832  8884  8966  9040  9053  9088  9245  9274  9282  9395  9435  9548  9584  9628  9686  9772  9818  9892
 

Read Also: പൗര്‍ണമി RN-430 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ

കാരുണ്യ KR-435 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി

നിര്‍മല്‍ NR-160 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 60 ലക്ഷം രൂപ

കാരുണ്യ പ്ലസ് കെ എൻ-303 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം