വാലന്‍റൈന്‍ വീക്ക് ആഘോഷിക്കുകയാണ് ലോകമെങ്ങുമുള്ള കമിതാക്കൾ. രണ്ടുപേര്‍ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തില്‍ അടിസ്ഥാനമായി വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ?  തുറന്നുളള സംസാരം. അത് ആ ബന്ധത്തെ കൂടുതല്‍ ദൃഢമാക്കും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം ? ഇതാ ചില വഴികള്‍...

1. എന്ത് കാര്യത്തിലും നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ട പൂര്‍ണ്ണ പിന്തുണ നല്‍കുന്നെങ്കില്‍, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും എന്താണെന്ന് പങ്കാളിക്ക് അറിയാമെന്ന് വ്യക്തമാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ കൂടുതല്‍ ദൃഢമാക്കും. 
 
2. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ചെറിയെ പേടികളെ കുറിച്ച് പോലും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്ക് അറിയാമെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ എന്താണെന്ന് പങ്കാളി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാണ്. 

3. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കുറ്റബോധമുളള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങള്‍ പങ്കാളിയോട് തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അത്  ആ ബന്ധത്തിന്‍റെ ആഴത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ക്കുളള പരിഹാരവും പങ്കാളി പറഞ്ഞുതരാറുണ്ടെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ശക്തമുളളതാണ്.

4. നിങ്ങളെ എങ്ങനെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കാം എന്നും എങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാമെന്നും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്ക് അറിയാമെങ്കില്‍ അയാള്‍ നിങ്ങളെ പൂര്‍ണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണര്‍ത്ഥം. തുറന്നുള്ള സംസാരമാണ് ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനം. 

5. ഭാവിയെ കുറിച്ചുളള സംസാരമാണ് അടുത്തത്. അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങള്‍ മനസ്സുതുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ പങ്കാളിയുമായുളള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം നല്ല രീതിയിലാണ്. നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് പങ്കാളിയും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അത് നിങ്ങളോടുളള സ്നേഹമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.