ശൂരനാട്: കൊല്ലം ശൂരനാട് വടക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് പോയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പോത്ത് ആക്രമിച്ചു. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും രക്ഷിതാവിനും പരിക്കേറ്റു. പോരുവഴി സർക്കാർ സ്കൂലിലെ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി റിനി രാജിനാണ് പരിക്കേറ്റത് . മറ്റൊരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അമ്മ മറിയാമ്മ ബൈജുവിനും പരിക്കേറ്റു.