മലപ്പുറം: തോട്ടിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ രണ്ട് കുട്ടികൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു. മലപ്പുറം നന്നമ്പ്രക്കടുത്ത് കുണ്ടൂരിലാണ് സംഭവം. കുണ്ടൂർ യു പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളായ മിഷാൽ (10) നിഷാൽ (13 ) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.