മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പറച്ചിലുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഈ വീഡിയോ അക്കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. യുദ്ധമുഖത്തെ ക്യാമറകള്‍ സ്വയം തോക്കായി മാറുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍.   കാണാം, ആ വീഡിയോ: