മുംബൈ: സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്‌ബി‌ഐ), ഐ‌സി‌ഐ‌സി‌ഐ ബാങ്ക്, ആക്സിസ് ബാങ്ക്, മറ്റ് ആറ് ബാങ്കുകൾ എന്നിവരോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് “സ്ഥിരത” യിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയി പരിഷ്കരിച്ചതായി ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസിയായ ഫിച്ച് അറിയിച്ചു. എല്ലാ ബാങ്കുകളുടെയും റേറ്റിംഗുകൾ അതത് രാജ്യത്തെ റേറ്റിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതായി ഫിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 

ഫിച്ചിന്റെ റിപ്പോർ‌ട്ടിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ബാങ്കുകൾ ഇവയാണ്:

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്‌ബി‌ഐ)
എക്സിം ബാങ്ക്
ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ
ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ (ന്യൂസിലാന്റ്)
ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
കാനറ ബാങ്ക്
പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് (പി‌എൻ‌ബി)
ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്
ആക്സിസ് ബാങ്ക്

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ “ബിബിബി -” ന്റെ സ്ഥിരസ്ഥിതി റേറ്റിംഗ്, വ്യവസ്ഥാപരമായ പ്രാധാന്യം കാരണം ബാങ്കിന് അസാധാരണമായ രാജ്യത്തിന്റെ പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതായി ഫിച്ച് പറഞ്ഞു.

"സിസ്റ്റം ആസ്തികളിലും നിക്ഷേപങ്ങളിലും 25 ശതമാനം വിപണി വിഹിതമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കാണ് എസ്‌ബി‌ഐ, ഇത് 57.9 ശതമാനം സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്, മറ്റ് ബാങ്കുകളെക്കാൾ വിശാലവും നയപരമായ പങ്ക് വിപണിയിൽ ഇതിനുണ്ട്, ”ഏജൻസി പറഞ്ഞു.