പവന്  21,840 രൂപയും ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞ് 2,730 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്. ഇന്നലെ പവന് 320 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വിലക്കുറവാണ് കേരളത്തിലും പ്രകടമാകുന്നത്. ആഗോള വിപണിയില്‍ 31 ഗ്രാമിന്റെ ട്രോയ് ഔണ്‍സിന് 1,178 ഡോളറാണ് നിരക്ക്.