ചൈന ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഏഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുളള നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപ (എഫ്ഡിഐ) പരിധി ഇന്ത്യ 10 ശതമാനം ആക്കിയേക്കും. ഇതിന് മുകളിൽ നിക്ഷേപ ശതമാനം ഉയർത്താൻ, ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപ സ്ഥാപനത്തിനും വ്യക്തികൾക്കും സർക്കാർ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. പ്രയോജനകരമായ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ, ഇക്കാര്യത്തിൽ കർശനമായ നിരീക്ഷണവും സർക്കാരിന്റെ ഭാ​ഗത്ത് നിന്നുണ്ടായേക്കും. 

കമ്പനീസ് ആക്റ്റ് 2013 പ്രകാരം, 10 ശതമാനം നിക്ഷേപ പരിധി സുപ്രധാനമായ പ്രയോജനകരമായ ഉടമകൾക്ക് (എസ്‌ബി‌ഒ) നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, കമ്പനികൾ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഉടമകളെ തിരിച്ചറിയാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണം. ഈ നിർവചനപ്രകാരം എസ്‌ബി‌ഒകൾ‌ അവരുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം, ഷെയർ‌ഹോൾ‌ഡിംഗ് ഘടന മുതലായവയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബിനാമി ഇടപാടുകൾ തിരിച്ചറിയാനും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയാനും ഇത് സർക്കാരിനെ സഹായിക്കുന്നു.

ചൈനയിൽ നിന്ന് നിലവിലുള്ള എഫ്ഡിഐ വരവിൽ അനാവശ്യ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതിനാൽ സാധ്യമായ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പരിധി നിലനിർത്താൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതായി മുതിർന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞതായി ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് ഉടൻ തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ച സമഗ്ര വിജ്ഞാപനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഭ്യന്തര കമ്പനികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുളള ശത്രുതാപരമായ ഏറ്റെടുക്കൽ തടയാൻ ഈ നീക്കം സർക്കാരിനെ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. അതേസമയം, ഏപ്രിലിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ എഫ്ഡിഐ നിയമങ്ങളെ വിദേശ നിക്ഷേപകർ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വ്യക്തതയും ഇത് നൽകും. ഇന്ത്യയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുൻകൂട്ടി സർക്കാർ അനുമതി വേണം എന്നതായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ.

പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം നിരവധി ഓഹരി ഉടമകളും അഭിഭാഷകരും വ്യക്തത തേടി സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചതായി വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. ഉടമസ്ഥാവകാശ നിർവചനം അവലോകനം ചെയ്യാൻ അത് സർക്കാരിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. നിലവിൽ, എഫ്ഡിഐ നയത്തിന് കീഴിൽ പ്രയോജനകരമായ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തെക്കുറിച്ച് നിയമപരമായ നിർവചനങ്ങളോ മാനദണ്ഡങ്ങളോ ഇല്ല.

വ്യവസായവും ആഭ്യന്തര വ്യാപാരവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വകുപ്പ് (ഡിപിഐഐടി) 'പ്രയോജനകരമായ ഉടമസ്ഥാവകാശം' എന്നതിന്റെ നിലവിലുള്ള ആഭ്യന്തര നിർവചനം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അനുകൂലമാണ്. ഇതിലൂടെ വിദേശ നിക്ഷേപകർക്ക് കമ്പനി ഷെയറുകളുടെ 10 ശതമാനം കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിന് അനുവാദം നൽകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, ധനകാര്യ മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ കൂടി വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാകും അന്തിമ തീരുമാനം.