മുംബൈ: 2020- 21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ അടുത്ത ഘട്ട സ്വർണ ബോണ്ടുകളുടെ വില്പന നവംബർ 9 ന് തുടങ്ങും. വിൽപ്പന 13ന് അവസാനിക്കും. സ്വർണ ബോണ്ടിന്റെ ഇഷ്യു വില 5,177 രൂപയാണ്.

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിച്ച് ഡിജിറ്റൽ മോഡ് വഴി പണമടയ്ക്കുന്നവർക്ക്‌ ഗ്രാമിന് 50 രൂപ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരം നിക്ഷേപകർക്ക് 5,127 രൂപയാണ് നിരക്ക്. കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം ഒരു ഗ്രാമാണ്. പരമാവധി നാല് കിലോഗ്രാമിൽ നിക്ഷേപം നടത്താം. സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 20 കിലോഗ്രാം വരെ നിക്ഷേപിക്കാം.

999 പരിശുദ്ധിയുള്ള ഒരു ഗ്രാം സ്വർണമാണ് കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം. മച്യൂരിറ്റി കാലാവധി എട്ട് വർഷമാണെങ്കിലും അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം നിക്ഷേപം പിൻവലിക്കാം. 2.5 ശതമാനം പലിശയാണ് ബോണ്ടിന് പുറത്ത് റിസർവ് ബാങ്ക് വാഗ്ദാനം. ലിക്വിഡിറ്റിക്ക് വിധേയമായി ഒരു തിയതിയിൽ ഇഷ്യു ചെയ്ത് രണ്ടാഴ്ച്ചക്കുള്ളിൽ ബോണ്ടുകൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സേഞ്ചുകൾ വഴി വിറ്റഴിക്കാവുന്നതാണ്.

സാമ്പത്തിക  നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അഭ്യന്തര സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം സ്വർണം വാങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനായി 2015 നവംബറിലാണ് പരാധികാര സ്വർണ ബോണ്ട് പദ്ധതി റിസർവ് ബാങ്ക് ആരംഭിച്ചത്. ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതാവസ്ഥ സ്വർണത്തിന്  അനുകൂലമാണ്. 
സ്വർണ ബോണ്ട് വിപണിയെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കുന്നില്ല.