തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ വസ്തു നികുതി പിഴ കൂടാതെ അടയ്ക്കുന്നതിനും വിവിധ ലൈസൻസുകൾ പുതുക്കുന്നതിനുമുളള അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ 30 വരെ നീട്ടിയതായി മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ അറിയിച്ചു. നേരത്തെ മാർച്ച് 31 ന് മുൻപ് വസ്തു നികുതികൾ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ നിർദ്ദേശമാണ് പിൻവലിച്ചത്. 

കൊവി‍ഡ് -19 പടർന്നുപിടിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി. നികുതി പിരിവിനായി ക്യാംപുകൾ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നുളള നിർദ്ദേശമാണ് നേരത്തെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത്. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ലൈസൻസുകൾ പുതുക്കുന്നതിനും വിനോദ നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിനുമുളള അവസാന തീയതിയും ഏപ്രിൽ 30 ലേക്ക് നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്.