റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിൽ കുതിച്ചുയരുകയാണ് കോവിഡ് കേസുകൾ. ഇന്ന് 56 പേർ കൂടി മരിക്കുകയും 4128 പേർക്ക് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.  ആകെ മരണസംഖ്യ 1858 ഉം വൈറസ് ബാധിതരുടെ ആകെ എണ്ണം 205929 ഉം ആയി. 2642 പേർക്ക് കൂടി രോഗമുക്തിയുണ്ടായതോടെ ആകെ രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം 143256 ആയി. 

രാജ്യത്തെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 60815 ആയി വർധിച്ചു. ഇതിൽ 2295 പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ഇവർ  തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ്. പുതിയ രോഗികൾ: റിയാദ് 360, ദമ്മാം 315, ഹുഫൂഫ് 217, ഖത്വീഫ് 214, മക്ക 212, ത്വാഇഫ് 204, ഖമീസ് മുശൈത് 201, മുബറസ് 175, ജിദ്ദ 169, ഖോബാർ 151, മദീന 142, ദഹ്റാൻ 140, അബഹ 125, അൽഖർജ് 107, ബീഷ 104, നജ്റാൻ 90, ബുറൈദ 71, ഹഫർ അൽബാത്വിൻ 67, അഹദ് റുഫൈദ 61, അൽഅയൂൻ 46, തബൂക്ക് 44, ഹാഇൽ 43, വാദി ദവാസിർ 42, ഉനൈസ 39, അൽനമാസ് 36, ജുബൈൽ 32, സൽവ 32, ശറൂറ 32, സബ്ത് അൽഅലായ 28, സുലൈയിൽ 28, ദഹ്റാൻ അൽജനൂബ് 26, തനൂമ 24, സബ്യ 23, അൽജഫർ 22, ബലസ്മർ 22, വാദി ബിൻ ഹഷ്ബൽ 21, അബ്ഖൈഖ് 20, സകാക 19, റാസതനൂറ 19, മിദ്നബ് 18, അബൂഅരീഷ് 18, സറാത് ഉബൈദ 15, ഖഫ്ജി 14, ജീസാൻ 13, സാംത 12, ഹുത്ത സുദൈർ 11, അയൂൻ അൽജവ 10, അറാർ 10, മജ്മഅ 10, താദിഖ് 10, ഉറൈറ 9, ഹുത്ത ബനീ തമീം 9, യാംബു 8, അൽമഹാനി 8, റാനിയ 8, അഹദ് അൽമസ്റഅ 8, യാദമഅ 8, അൽറസ് 7, റിജാൽ അൽമ 7, അൽബഷായർ 7, തത്ലീത് 7, ബേയ്ഷ് 7, മൻദഖ് 6, തുർബാൻ 6, അൽദർബ് 6, റിയാദ് അൽഖബ്റ 5, ഖുറയാത് അൽഉൗല 5, അല്ലൈത് 5, അഖീഖ് 4, തുറൈബാൻ 4, ബാരിഖ് 4, അൽഅയ്ദാബി 4, അൽദായർ 4, ഹബോന 4, സുൽഫി 4, ദുർമ 4, അൽഉല 3, ബുഖൈരിയ 3, അൽഖുവാര 3, ദറഇയഅ 3, ഖുൻഫുദ 3, നമീറ 3, മഹായിൽ 3, നാരിയ 3, അൽബത്ഹ 3, തുവാൽ 3, ഖുബാഷ് 3, അൽഖുവയ്യ 3, അൽറയീൻ 3, റുവൈദ അൽഅർദ 3, മഖ്വ 2, തബർജൽ 2, വാദി അൽഫറഅ 2, ഹനാഖിയ 2, ഖൈബർ 2, മനാഫ അൽഹുദൈദ 2, അൽഖൂസ് 2, ഉമ്മു അൽദൂം 2, തബാല 2, ബഖഅ 2, മൗഖഖ് 2, അൽമുവസം 2, അദം 2, ബദർ അൽജനൂബ് 2, റഫ്ഹ 2, ഹുറൈംല 2, അൽവജ്ഹ് 2, ദുബ 2, അൽഅർദ 1, ബൽജുറഷി 1, ഖിൽവ 1, മൈഖ്വ 1, അലൈസ് 1, മഹദ് അൽദഹബ് 1, അൽഅസിയ 1, അൽബദാഇ 1, നബാനിയ 1, അൽഖുറയാത് 1, മുസൈലിഫ് 1, അൽഖുർമ 1, അൽമുവയ്യ 1, അൽസഹൻ 1, ദലം 1, മൈസാൻ 1, അൽഖഹ്മ 1, മുലൈജ 1, സൽവ 1, സൈയ്ഹാത് 1, അൽഖൈസൂമ 1, അൽഷംലി 1, അൽതബീഇ 1, അൽഷനൻ 1, അൽഹറദ് 1, താർ 1, ശഖ്റ 1.