ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റായ പിഗ്ലി വിഗ്ലി ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇന്നേക്ക് 103 വര്‍ഷം

ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റായ പിഗ്ലി വിഗ്ലി ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇന്നേക്ക് 103 വര്‍ഷം

Video Top Stories