ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിദേശരാജ്യങ്ങളിലും ഉളള കളളക്കടത്ത് സംഘങ്ങളുമായും അബ്ദുള്‍ കരീമിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന സൂചനയും വനംവകുപ്പിന് കിട്ടി.