മഹാരാഷ്ട്രയിലെ 'മഹാസഖ്യ'ങ്ങള്‍; കാണാം ട്രോളുകള്‍

First Published 27, Nov 2019, 3:53 PM


കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ മഹാരാഷ്ട്രാ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തില്‍ തന്നെ കേട്ട് കേള്‍വി പോലുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. ഒരു ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ അധികാരമേല്‍ക്കാന്‍ പോകുന്നത്. ആദ്യം മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ദേവേന്ദ്ര ഫട്നവിസ് മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണത്തിന് സഖ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്‍സിപിയുമായി ആയിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ രണ്ടാം സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാനിരിക്കുന്ന ശിവസേനയുടെ കൂടെയുള്ളത് കോണ്‍ഗ്രസും എന്‍സിപിയും. സഖ്യത്തിന് പുറത്ത് നിന്ന് സിപിഎം പിന്തുണയും. മഹാസഖ്യത്തെ ട്രോളന്മാരും വെറുതേ വിടുന്നില്ല. കാണാം മഹാസഖ്യ ട്രോളുകള്‍.

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Aadu Thoma,  ട്രോള്‍ പോളിറ്റിക്സ് കേരള,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Aadu Thoma, ട്രോള്‍ പോളിറ്റിക്സ് കേരള,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Ajay Geetha Rajagopal , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Ajay Geetha Rajagopal , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Guru Karthik‎, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Guru Karthik‎, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Jrn Pathanamthitta‎,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Jrn Pathanamthitta‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Renjith P R Renju,  ട്രോള്‍ പോളിറ്റിക്സ് കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Renjith P R Renju, ട്രോള്‍ പോളിറ്റിക്സ് കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Rahul Nedumparampil , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Rahul Nedumparampil , ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചളു യൂണിയന്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Mahesh Vijayan‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Mahesh Vijayan‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   ,Ranju Ravi‎,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: ,Ranju Ravi‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Arjun Thazhaysseril, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Arjun Thazhaysseril, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Joe Glenn ,  ട്രോള്‍ പോളിറ്റിക്സ് കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Joe Glenn , ട്രോള്‍ പോളിറ്റിക്സ് കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Amal Krishnan Thattayil,  ട്രോള്‍ പോളിറ്റിക്സ് കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Amal Krishnan Thattayil, ട്രോള്‍ പോളിറ്റിക്സ് കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Swasthik Prathapan, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Swasthik Prathapan, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Hari Mani ,  ട്രോള്‍ പോളിറ്റിക്സ് കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Hari Mani , ട്രോള്‍ പോളിറ്റിക്സ് കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: രവി എ എസ്, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: രവി എ എസ്, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Rajesh KS, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Rajesh KS, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   ചന്ദ്ര ബോസ് , ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: ചന്ദ്ര ബോസ് , ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Stephan Nedumpally,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Stephan Nedumpally, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Anoop Gangadharan, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Anoop Gangadharan, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  ടീം ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: ടീം ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Outspoken.jpg, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Outspoken.jpg, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: ആർ.വി.രഞ്ജിത്ത് തേവന്നൂർ‎, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: ആർ.വി.രഞ്ജിത്ത് തേവന്നൂർ‎, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Harikrishnan Narayanan‎,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Harikrishnan Narayanan‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Vishnu Kalathinkal‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Vishnu Kalathinkal‎, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Joe Glenn, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Joe Glenn, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Muneeb Muhamed, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Muneeb Muhamed, ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Pranav R ,  ട്രോള്‍ കേരള,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Pranav R , ട്രോള്‍ കേരള,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Lijoy Sri‎, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Lijoy Sri‎, ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  ടീം ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: ടീം ഔട്ട്സ്പോക്കന്‍,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Arun Babu ,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Arun Babu , ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Vijin S Kumar‎,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Vijin S Kumar‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Harikrishnan Narayanan,  ട്രോള്‍ പോളിറ്റിക്സ് കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Harikrishnan Narayanan, ട്രോള്‍ പോളിറ്റിക്സ് കേരള

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:  Ebin Joseph,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Ebin Joseph, ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്:   Jrn Pathanamthitta‎,  ട്രോള്‍ മലയാളം

ട്രോള്‍ കടപ്പാട്: Jrn Pathanamthitta‎, ട്രോള്‍ മലയാളം

loader