നിങ്ങളെ തലവേദനയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാവുന്ന ആറ് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങള്‍

First Published 17, Sep 2020, 12:51 PM

ദൈനംദിന ജീവിതത്തില്‍ നമ്മള്‍ ഏറ്റവുമധികം നേരിടുന്ന ഒരു സാധാരാണ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നമാണ് തലവേദന. പല കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടുമാകാം തലവേദനയുണ്ടാകുന്നത്. എന്നാല്‍ ചില ഭക്ഷണങ്ങളും പാനീയങ്ങളുമെല്ലാം ചിലരില്‍ തലവേദനയുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തില്‍ തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന ആറ് തരം ഭക്ഷണപാനീയങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയാം...
 

<p>&nbsp;</p>

<p>ആല്‍ക്കോഹളിക് പാനീയങ്ങളില്‍ കാണാറുള്ള 'സള്‍ഫൈറ്റ്‌സ്' എന്ന പദാര്‍ത്ഥം മൈഗ്രേയ്‌നിന് കാരണമാകാറുണ്ട്. പാനീയങ്ങള്‍ 'ഫ്രഷ്' ആയിരിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് ഇതില്‍ 'സള്‍ഫൈറ്റ്‌സ്' ചേര്‍ക്കുന്നത്. ഇനി, 'സള്‍ഫൈറ്റ്‌സ്' ചേര്‍ക്കാത്തതാണെങ്കിലും ആല്‍ക്കഹോളിക് ആയ പാനീയങ്ങള്‍ നിര്‍ജലീകരണം (ഡീഹൈഡ്രേഷന്‍) ഉണ്ടാക്കുകയും അതുവഴി തലവേദന അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്‌തേക്കാം.<br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

 

ആല്‍ക്കോഹളിക് പാനീയങ്ങളില്‍ കാണാറുള്ള 'സള്‍ഫൈറ്റ്‌സ്' എന്ന പദാര്‍ത്ഥം മൈഗ്രേയ്‌നിന് കാരണമാകാറുണ്ട്. പാനീയങ്ങള്‍ 'ഫ്രഷ്' ആയിരിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് ഇതില്‍ 'സള്‍ഫൈറ്റ്‌സ്' ചേര്‍ക്കുന്നത്. ഇനി, 'സള്‍ഫൈറ്റ്‌സ്' ചേര്‍ക്കാത്തതാണെങ്കിലും ആല്‍ക്കഹോളിക് ആയ പാനീയങ്ങള്‍ നിര്‍ജലീകരണം (ഡീഹൈഡ്രേഷന്‍) ഉണ്ടാക്കുകയും അതുവഴി തലവേദന അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്‌തേക്കാം.
 

 

<p>&nbsp;</p>

<p>സോഡ, അല്ലെങ്കില്‍ കോള പോലുള്ള പാനീയങ്ങളും തലവേദനയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയേക്കാം. ഇവയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൃത്രിമമധുരമാണ് ഇതിന് കാരണമാകുന്നത്. പതിവായി ഇത്തരം പാനീയങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്നത് ഓര്‍മ്മശക്തിയേയും പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം.<br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

 

സോഡ, അല്ലെങ്കില്‍ കോള പോലുള്ള പാനീയങ്ങളും തലവേദനയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയേക്കാം. ഇവയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൃത്രിമമധുരമാണ് ഇതിന് കാരണമാകുന്നത്. പതിവായി ഇത്തരം പാനീയങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്നത് ഓര്‍മ്മശക്തിയേയും പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം.
 

 

<p>&nbsp;</p>

<p>സോയ സോസും ചിലരില്‍ തലവേദനയുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഇതില്‍ സോഡിയത്തിന്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതിനാല്‍ തന്നെ നിര്‍ജലീകരണത്തിന്റെ സാധ്യതയും അതിനെ തുടര്‍ന്നുള്ള തലവേദനയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയും കൂടുന്നു.<br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

 

സോയ സോസും ചിലരില്‍ തലവേദനയുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഇതില്‍ സോഡിയത്തിന്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതിനാല്‍ തന്നെ നിര്‍ജലീകരണത്തിന്റെ സാധ്യതയും അതിനെ തുടര്‍ന്നുള്ള തലവേദനയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയും കൂടുന്നു.
 

 

<p>&nbsp;</p>

<p>ധാരാളം ആരോഗ്യഗുണങ്ങളുള്ള പഴമാണ് അവക്കാഡോ. എന്നാല്‍ ഇതും ചില സമയങ്ങളില്‍ തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. അവക്കാഡോയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന 'ടൈറാമിന്‍' എന്ന ഘടകമാണ് ഇതിന് കാരണമാകുന്നത്.</p>

<p>&nbsp;</p>

 

ധാരാളം ആരോഗ്യഗുണങ്ങളുള്ള പഴമാണ് അവക്കാഡോ. എന്നാല്‍ ഇതും ചില സമയങ്ങളില്‍ തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. അവക്കാഡോയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന 'ടൈറാമിന്‍' എന്ന ഘടകമാണ് ഇതിന് കാരണമാകുന്നത്.

 

<p>&nbsp;</p>

<p>ചില സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ ചീസും തലവേദനയിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം. ഇതിലും 'ടൈറാമിന്‍' എന്ന ഘടകം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിനാല്‍ ആണ് ഈ സാധ്യത.<br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

 

ചില സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ ചീസും തലവേദനയിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം. ഇതിലും 'ടൈറാമിന്‍' എന്ന ഘടകം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിനാല്‍ ആണ് ഈ സാധ്യത.
 

 

<p>&nbsp;</p>

<p>ചിലര്‍ക്ക് എപ്പോഴും ച്യൂയിംഗ് ഗം ചവയ്ക്കുന്ന ശീലമുണ്ടാകാം. ഇത്തരക്കാരിലും ഇടയ്ക്ക് തലവേദനയുണ്ടാകാം. നിരന്തരം ചവയ്ക്കുന്നത് മൂലം തലയിലേയും കഴുത്തിലേയും പേശികള്‍ എപ്പോഴും പ്രവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇവരില്‍ കാണുന്നത്. ഇതാണ് തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.<br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

 

ചിലര്‍ക്ക് എപ്പോഴും ച്യൂയിംഗ് ഗം ചവയ്ക്കുന്ന ശീലമുണ്ടാകാം. ഇത്തരക്കാരിലും ഇടയ്ക്ക് തലവേദനയുണ്ടാകാം. നിരന്തരം ചവയ്ക്കുന്നത് മൂലം തലയിലേയും കഴുത്തിലേയും പേശികള്‍ എപ്പോഴും പ്രവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇവരില്‍ കാണുന്നത്. ഇതാണ് തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
 

 

loader