തൃശൂര്‍ നഗരത്തെ വിറപ്പിച്ച് പുലികള്‍.!

First Published 15, Sep 2019, 12:23 PM IST

ഓണാഘോഷത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി തൃശൂരില്‍ പുലിക്കളി നടന്നു. ബിനി ജംക്‌ഷനിൽ മന്ത്രി വി.എസ്.സുനിൽകുമാർ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. വൈകിട്ട് 4.30 മുതൽ മുന്നൂറോളം പുലികളാണ് തൃശൂർ സ്വരാജ് റൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയത്. ആവേശം കൂട്ടാൻ മൂന്നു പെൺപുലികളുമുണ്ടായിരുന്നു. കാഴ്ചക്കാരെ കീഴടക്കി രാത്രിയിൽ ഈ പുലികൾ മടങ്ങുന്നതോടെയാണ് തൃശൂരിന്‍റെ ഓണത്തിനു സമാപനമായത്.

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ പുലികളി ദൃശ്യങ്ങള്‍

loader